JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY DRUK PIT?

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY DRUK PIT?


Najczęściej stosowane druki PIT to te, które służą do złożenia rocznej deklaracji podatkowej. Są to PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Który z nich jest odpowiedni dla Ciebie? Uwaga – sprawdź, czy nie spoczywa na Tobie obowiązek wypełnienia kilku formularzy!

 

Druk PIT-28 (pobierz tutaj: PIT-28)

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli formularz PIT-28, składają osoby, które: • przychody uzyskują z działalności gospodarczej prowadzonej w indywidualnie lub w ramach spółki lub • w danym roku podatkowym osiągnęły przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy (i podobnych umów). Aby rozliczać podatki na zasadach ryczałtu, należy wcześniej złożyć odpowiednią deklarację w urzędzie skarbowym. PIT-28 wymaga od małżonków, którzy chcieliby rozliczać się razem, złożenia dwóch niezależnych deklaracji, również gdy dotyczy to ich wspólnej własności lub wspólnego posiadania albo użytkowania rzeczy.

Druk PIT-36 (pobierz tutaj:PIT-36)

Formularz PIT-36 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Tę deklarację wypełnić powinny osoby, które w rozliczanym roku podatkowym prowadziły własną działalność gospodarczą – pozarolniczą lub z działu specjalnej produkcji rolnej. Dotyczy to działalności opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej. Przychody, do których odnoszą się druki PIT-36, mogą pochodzić z następujących źródeł: • krajowych (z obowiązkiem samodzielnego opłacania zaliczki na podatek), • zagranicznych (zarobkowanie u płatnika spoza Polski), • innych opodatkowanych na ogólnych zasadach (bez obowiązku odprowadzania zaliczek przez podatnika lub płatnika) Źródłem przychodu może być też umowa najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub inne o podobnym charakterze (opodatkowana na ogólnych zasadach). Gdy jedno z małżonków zobowiązane jest rozliczyć się drukiem PIT-36, a drugie PIT-37, ich wspólnego zeznania należy dokonać w formie PIT-36. Formularz ten obowiązuje również w sytuacji, gdy podatnik chce doliczyć dochody małoletniego dziecka. Wspólne rozliczenie nie jest możliwe, gdy którakolwiek z osób rozlicza się przez PIT-28 lub PIT-36L.

Druk PIT-36L (pobierz tutaj:PIT-36L)

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy wybrali opodatkowanie w postaci podatku liniowego. Oznacza to, że niezależnie od wartości zarobku uzyskanego z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, stosuje się 19% stawkę podatku. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT) lub osoby rozliczające działy specjalne produkcji rolnej, które w odpowiednim momencie na początku podsumowywanego roku podatkowego (lub jeszcze przed nim) złożyły wymagane oświadczenie o wyborze formy liniowej. Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. Nie można połączyć go z rozliczeniem małżonka lub małoletniego dziecka. Podatnik składający deklarację PIT-36L może być zmuszony do wypełnienia także innych formularzy, jak np. PIT-37, jeżeli zarobki firmowe łączy z innymi źródłami przychodów.

Druk PIT-37 (pobierz tutaj:PIT-37)

Druki PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane przez płatników, czyli np. pracodawców i zleceniodawców. Deklarację taką wypełnia się na podstawie PIT-11 przekazanego podatnikowi do końca lutego przez płatnika. Oprócz obowiązku uzyskania przychodów wyłącznie za pośrednictwem płatnika ze źródeł z terytorium Polski, osoby wypełniające PIT-37 muszą spełnić inne kryteria: • nieprowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, • brak zamiaru obniżenia dochodów o straty z lat ubiegłych oraz • brak obowiązku doliczania do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci. Podatnicy, którzy nie spełniają powyższych warunków, ale pozostają opodatkowani według skali podatkowej, wypełniają zeznanie PIT-36. Nawet jeżeli tylko część przychodów uzyskuje się bez pośrednictwa płatnika, należy złożyć deklarację PIT-36. Wspólne rozliczenie z małżonkiem, który nie może złożyć deklaracji PIT-37, lub zarobkującym dzieckiem może odbyć się tylko za pomocą formularza PIT-36.

Druk PIT-38 (pobierz tutaj:PIT-38)

Deklarację PIT-38 złożą osoby, które uzyskały prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu: • odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych albo pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, • objęcia oraz odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną lub • objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny. W deklaracji wykazuje się także opodatkowane przychody zagraniczne. Nie ma znaczenia, czy prawa do zbywanych papierów wartościowych podatnik nabył w tym samym roku (czyli kiedy poniósł koszty ich uzyskania). Jeżeli sprzedaż udziałów odbywa się poza rachunkiem inwestycyjnym – PIT-38 należy wypełnić samodzielnie. Wspólne rozliczenie PIT-38 przez małżonków nie jest możliwe.

Druk PIT-39 (pobierz tutaj:PIT-39)

Formularz PIT-39 jest przeznaczony dla podatników, którzy w ostatnim roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Podsumowując rok 2015, należy wziąć pod uwagę nieruchomości nabyte lub wybudowane od początku 2010 roku. Małżonkowie sprzedający nieruchomość objętą małżeńską wspólnotą majątkową, składają osobne deklaracje, w których wykazują przychód ze swojego udziału we współwłasności.

Każda z wymienionych deklaracji umożliwia przekazanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. W każdej możesz wpisać KRS 0000086210 i pomóc Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, wspierającej maluchy walczące z rakiem!