Pomagam i wpłacam

OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA (ALL) – objawy, diagnostyka, leczenie

Diagnostyka ostrej białaczki limfoblastycznej polega na wykonaniu szeregu badań dodatkowych obejmujących badania z krwi dziecka, badania radiologiczne (RTG klatki piersiowej, tomografia lub rezonans magnetyczny głowy, usg j. brzusznej, jąder, tarczycy oraz węzłów chłonnych). Często pacjent wymaga tez licznych konsultacji specjalistycznych: kardiologa, okulisty, neurologa.

 

Objawy ostrej białaczki limfoblastycznej obejmują:

1. Wysoką gorączkę ≥ 38 stopni Celsjusza, słabo reagującą na leki przeciwgorączkowe

2. Objawy wynikające z nacieczenia szpiku przez komórki białaczkowe (blasty):

– osłabienie, senność, apatia, brak apetytu, szybka czynność serca, zła tolerancja wysiłku, bladość – jako efekt zbyt niskiego stężenia hemoglobiny i niskiej liczby krwinek czerwonych (patrz>>> „Pomocniczek”).

– krwawienia z nosa, dziąseł, wybroczyny, podbiegnięcia krwawe, łatwe siniaczenie – objawy związane z obniżoną liczbą płytek krwi i zaburzeniami w układzie krzepnięcia

– nadżerki, afty w jamie ustnej, objawy infekcji – związane z nieprawidłową funkcją układu odpornościowego, czasem nieprawidłową liczbą krwinek białych (obniżenie liczby granulocytów)

3. Objawy zajęcia układu chłonnego:

– Powiększenie śledziony

– Powiększenie wątroby

– Powiększenie (niebolesne) węzłów chłonnych (szyjnych, podżuchwowych, w okolicy nadobojczykowej, pod pachami lub w pachwinach)

– Poszerzenie węzłów chłonnych śródpiersia – ten objaw widoczny jest tylko przy prześwietleniu RTG klatki piersiowej (może powodować następujące objawy : duszność, kaszel, zadyszkę, łatwą męczliwość, zasinienie i obrzęk twarzy oraz szyi)

5. Bóle kostne (dziecko zaczyna utykać, prezentuje niechęć do chodzenia, chce być noszone na rękach – objaw dotyczy małych dzieci do 4 r. ż)

7. Objawy zajęcia układu nerwowego – dotyczą ok. 5-10 % pacjentów (apatia, drgawki, bóle głowy, zaburzenia widzenia, opadanie kącika ust, wymioty, zaburzenia równowagi, zaburzenia zachowania, żarłoczność, nadmierne tycie)

8. Jednostronne lub obustronne niebolesne powiększenie jąder u chłopców

Do rzadszych objawów ostrej białaczki należą: objawy związane z naciekiem nerek (zaburzenia oddawania moczu), przerost dziąseł, wysypki skórne.

Diagnostyka ALL

Diagnostyka ostrej białaczki limfoblastycznej polega na wykonaniu szeregu badań dodatkowych obejmujących badania z krwi dziecka, badania radiologiczne (RTG klatki piersiowej, tomografia lub rezonans magnetyczny głowy, usg j. brzusznej, jąder, tarczycy oraz węzłów chłonnych). Często pacjent wymaga tez licznych konsultacji specjalistycznych: kardiologa, okulisty, neurologa.

Odchylenia w badaniach laboratoryjnych

Zaburzenia w morfologii krwi nie zawsze są takie same u każdego chorego. Dotyczą jednej, dwóch lub trzech linii komórkowych (płytkowej, białokrwinkowej oraz czerwonokrwinkowej). Mogą występować pod postacią: izolowanego obniżenia liczby krwinek czerwonych i stężenia hemoglobiny (niedokrwistości), izolowanej małopłytkowości (obniżenia liczby płytek krwi) lub konstelacji powyższych objawów np. małopłytkowości połączonej z niedokrwistością, i obniżoną lub podwyższoną liczbą białych krwinek. U ponad 90% dzieci z ALL występuje obniżenie liczby płytek krwi. Czasem zdarzają się pacjenci z ALL i prawidłową morfologią krwi na początku choroby (patrz >>>> „Pomocniczek”).

Obecność blastów w badaniu szpiku kostnego i/lub w rozmazie krwi obwodowej. Stopień zajęcia szpiku kostnego nie stanowi bezpośrednio czynnika rokowniczego. W rozmazie krwi obwodowej nie zawsze obecne są nieprawidłowe komórki białaczkowe.

Nieprawidłowości w badaniach biochemicznych: zaburzenia jonowe pod postacią podwyższonego stężenia potasu, podwyższonego lub obniżonego stężenia wapnia, obniżonego stężenia sodu, wysokiego stężenia fosforu, podwyższonego stężenia kwasu moczowego, mocznika i kreatyniny, wysoka aktywność dehydrogenazy kwasu mlekowego (LDH) oraz wykładników stanu zapalnego (CRP).

Zaburzenia w układzie krzepnięcia
Diagnostyka ALL oraz badania wykonywane przed wdrożeniem terapii

1. Badania laboratoryjne (badania z krwi pacjenta) :

– morfologia z rozmazem ręcznym,

– grupa krwi,

– badania biochemiczne: parametry funkcji nerek, wątroby, jonogram (stężenie sodu, potasu, wapnia, magnezu), stężenie białka, albumin, glukozy, poziom immunoglobulin, kwasu moczowego, LDH, poziom ferrytyny, wykładniki stanu zapalnego,

– badania układu krzepnięcia

– badania układu hormonalnego

– badania wirusologiczne

– posiewy krwi, kału, moczu, wymaz z nosa, wymazy z gardła

– badania serologiczne wykluczające choroby reumatyczne w przypadku wątpliwej diagnozy

2. Badania histopatologiczne:

Podstawą rozpoznania ALL jest badanie szpiku kostnego wykonywane w znieczuleniu ogólnym. Szpik należy pobrać z 2 niezależnych miejsc. Zwykle punkcje wykonuje się z kolca biodrowego przedniego lub tylnego. U noworodków i niemowląt pobranie można przeprowadzić z guzowatości kości piszczelowej, a u nastolatków z mostka.

Obecność > 20 % limfoblastów w szpiku kostnym upoważnia do rozpoznania ostrej białaczki limfoblastycznej.

Szpik kostny poza rozmazem pobierany jest również na:

– badania immunologiczne – tzw. immunofenotyp szpiku (na podstawie pewnych „znaczników” (antygenów) obecnych na powierzchni błony kom. oraz w cytoplazmie komórek białaczkowych możliwe jest określenie szczegółowego podtypu białaczki

– badania genetyczne oceniające kariotyp oraz obecność mutacji w komórkach białaczkowych (istnienie pewnych mutacji może być związane z dobrym lub niekorzystnym przebiegiem białaczki). Próbki wysyłane są do Centralnego Laboratorium w Lublinie.

– badania choroby resztkowej tzw. MRD (wysyłane próbki – matryce służące do monitorowania aktywności choroby w przyszłości). Krew i szpik wysyłane są do Laboratorium w Zabrzu oraz do Laboratorium w Łodzi, gdzie wykonywane są oznaczenia dla dzieci z całej Polski.

3. Punkcja lędźwiowa z oceną płynu mózgowo-rdzeniowego pod kątem obecności blastów

W znieczuleniu ogólnym wykonywane jest nakłucie lędźwiowe, w czasie którego pobierany jest płyn mózgowo-rdzeniowy. Jeśli do czasu wykonania punkcji znana jest już diagnoza ALL równoczasowo dokanałowo podaje się cytostatyk (metotreksat). Ocena płynu mózgowo-rdzeniowego (wraz z tomografią/ rezonansem głowy oraz ocena dna oka) pozwala stwierdzić czy doszło do zajęcia układu nerwowego przez białaczkę dlatego bardzo ważne, aby wykonać ją możliwie jak najszybciej i przed rozpoczęciem terapii sterydami. Przed punkcją lędźwiową (PL) pacjent powinien mieć odpowiednią- bezpieczną liczbę płytek krwi ( > 50 tys/mm3, do pierwszej PL > 100 tys/mm3), ocenione dno oka w badaniu okulistycznym, a u chorych z objawami neurologicznymi wykonane badanie obrazowe głowy. Punkcja lędźwiowa jest zabiegiem wielokrotnie wykonywanym w trakcie całego procesu leczenia (informacje na ten temat patrz >>>> „Pomocniczek”).

4. Badania obrazowe:

rezonans magnetyczny układu nerwowego, a w przypadku braku jego dostępności tomografia komputerowa (badania obrazowe są zalecane szczególnie w przypadku wysokiej wyjściowej liczby krwinek białych – WBC > 50 tys/ul, u małych dzieci, a obowiązkowe w przypadku obecnych objawów ze strony układu nerwowego) USG jamy brzusznej, węzłów chłonnych, jąder, tarczycy (informacje na ten temat patrz >>>> „Pomocniczek”).

badanie radiologiczne klatki piersiowe (w celu wykluczenia poszerzenia śródpiersia oraz oceny sylwetki serca) echo serca (badania konieczne przed rozpoczęciem leczenia gdyż w terapii stosowane są leki upośledzające czynność skurczową serca )

5. EKG

6. Konsultacje specjalistyczne

Leczenie ALL

Podstawę leczenia ALL stanowi wielolekowa chemioterapia. Leczenie w większości przypadków trwa przez okres 2 lat. Chemioterapia składa się z kilku faz: tzw. indukcji leczenia (około 4 tygodnie), konsolidacji, reindukcji oraz leczenia podtrzymującego. Wszystkie części leczenia są bardzo ważne i bardzo istotne jest aby w trakcie terapii było możliwie jak najmniej opóźnień. Należy zaznaczyć, iż chory nie we wszystkich fazach leczenia przebywa cały czas na Oddziale. Zwykle pierwsze 6 tygodni terapii wymaga ciągłej hospitalizacji. W kolejnych etapach poszczególne bloki leczenia przedzielone są pobytami w domu.

Większość cytostatyków (chemioterapii) podawana jest w formie dożylnej, poprzez cewnik centralny typu Broviac lub Vascuport (patrz rozdział>>>> Cewniki centralne oraz „ Chemioludek Kacper”).
Do czasu założenia wkłucia centralnego używane są wenflony oraz wkłucia tymczasowe. Poza lekami stosowanymi dożylnie podawane są również cytostatyki doustne oraz leki dokanałowe, wstrzykiwane w trakcie punkcji lędźwiowych w znieczuleniu ogólnym. U wąskiej grupy pacjentów w trakcie leczenia podtrzymującego należy dodatkowo zastosować napromienianie (radioterapię) ośrodkowego układu nerwowego.

Podstawę terapii wszystkich pacjentów z ALL w Polsce stanowi Protokół AIEOP 2017- POLAND, będący zarazem niekomercyjnym badaniem klinicznym, co pozwala na bardziej szczegółowe raportowanie wszystkich leczonych dzieci, szybsze monitorowanie powikłań, a także możliwość dostępu do nowych terapii u chorych źle odpowiadających na leczenie standardowe. Pacjenci, u których stwierdza się rzadką mutację BCR-ABL przekierowywani są do leczenia protokołem EsPhALL2017/COGAALL1631.

Do głównych leków stosowanych w terapii należą: glikokortykosteroidy, daunorubicyna, doxorubicyna, preparaty L-asparaginasy, vinkrystyna, methotrexat, mercaptopuryna, arabinozyd cytozyny oraz cyklofosfamid. W określnych punktach czasowych od rozpoczęcia leczenia wykonywane są kontrolne punkcje szpiku, na podstawie których ocenia się odpowiedź chorego na leczenie i kwalifikuje do określonej grupy terapeutycznej (patrz >>>>>rozdział 1. ALL – definicja, częstotliwość, grupy ryzyka oraz rozdział 4. Chemioterapia). Najistotniejszymi punktami czasowymi są: badanie szpiku w 15. dniu leczenia, badanie szpiku w 33. dniu oraz w 112. dniu terapii. W przypadku pacjentów źle odpowiadających na leczenie lub posiadających niekorzystne mutacje genetyczne, w dalszym etapie konieczna jest intensyfikacja leczenia, a u części wykonanie allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych. (patrz>>>> rozdział 6. Przeszczep – ogólne informacje, szczegółowy opis chemioterapii, działań ubocznych patrz >>>> rozdział 4. Chemioterapia w ALL oraz ” Chemioludek Kacper” , „Ani wypadają włosy”)

Poza leczeniem celowanym ogromne znaczenie ma tzw. leczenie wspomagające obejmujące stosowanie antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych, przeciw pasożytniczych. W trakcie terapii pacjenci wymagają licznych transfuzji preparatów krwiopochodnych (koncentratów krwinek czerwonych, płytkowych, osocza, krioprecypitatu), a także uzupełniania koncentratów antytrombiny III.

PIŚMIENNICTWO

1. Kowalczyk J., Gorczyńska E. Ostra białaczka limfoblastyczna. Onkologia i Hematologia Dziecięca. (red. A. Chybicka, K. Sawicz-Birkowska, B. Kazanowska), PZWL 2021, 267-293.

2. Szczepański T. Ostra białaczka limfoblastyczna. Hematologia i onkologia dziecięca dla lekarzy praktyków. (red. J. Styczyński, M. Matysiak) Czelej 2022r, 253-263.

3. Derwich K., Szczepański T. Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci I młodzieży.

Repetytorium dla pediatrów i lekarzy rodzinnych. Med. Praktyczna Pediatria
2021;4(136):73-80.

4. Lanzkovsky P. Manual of Pediatric Hematology and Oncology. Wyd. 2. Churchill. Livingstone, New York 1995;293-347.

5. Lanzkovsky P. Hematologia i Onkologia Dziecięca.( tłumaczenie D. Perek). PZWL 1994; 205-225.

6. Woodlyne R., Pranav G., Ameet R .Acute Leukemias. (red. Keohane EM., Smith LR., Walenga JM) Rodak’s Hematology Elsevier 2016;604-607.

7. Tubergen DG., Bleyer A., Ritchey K. The Leukemias. Nelson Textbook of Pediatrics.(red. Kliegman RM., Stanton BF., Schor NF., Geme JW, Behrman RE). Elsevier 2011; 1732-1738.

8. Protokół ALLIC 2009.

9. Protokół AIEOP 2017.

10. Salamonowicz-Bodzioch M. Ostre białaczki – skrypt dla studentów medycyny(red. Andrzej Stawarski, Alicja Chybicka). Oficyna wydawnicza UMED 2021r – w trakcie procesu wydawniczego.

 

 

Pomaganie jest tak proste!

Masz realny wpływ na życie naszych Podopiecznych!
Przylądek Nadziei wpłaty

50zł

Wpłacam

100zł

Wpłacam

Wpłata od serca

Wpłacam

Wspieraj systematycznie

Wpłacam

Dzięki Tobie możemy działać!

Przekaż 1,5% podatku