Pomagam i wpłacam

Wsparcie OPP – jeżeli nie 1% to jak?

7 stycznia 2016

Przed nami czas rozliczeń rocznych i składania deklaracji podatkowej PIT. Wypełniając ten dokument możemy wspomóc organizację pożytku publicznego. Dokonać tego możemy przekazując swój 1% podatku lub darowiznę.

Za pomocą organizacji pożytku publicznego możemy pomóc osobom potrzebującym lub wspomóc wiele innych ważnych społecznie działań. Przy wypełnianiu deklaracji rocznych PIT możemy to zrobić na dwa sposoby: przekazać 1% naszego podatku lub przekazać darowiznę.

Wsparcie OPP przez 1%

Rozliczając się z podatku dochodowego za 2016 rok możemy przekazać 1% naszego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 1% podatku przekazać mogą:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci i renciści. Warunkiem jest jednak to, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Aby przekazać 1% podatku musimy wybrać organizację pożytku publicznego. Wykaz organizacji, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2016 rok dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na tej liście znajdziemy organizacje, które mają prawo przyjmować od podatników 1% podatku.

Jeżeli już wybraliśmy organizację, której chcemy przekazać nasz 1%, wówczas w odpowiednie rubryki naszej deklaracji podatkowej wpisujemy numer KRS tej organizacji. Możemy także wpisać cel szczegółowy, na jaki chcemy wpłacić pieniądze w ramach działania danej organizacji. W kolejną rubrykę wpisujemy także kwotę naszego 1% wyrażoną w polskich złotych (wynika ona z wyliczenia podatku za 2016 rok).

Przy przekazaniu pieniędzy za pomocą 1% nie możemy przekazać więcej, niż wynosi nasz 1% podatku wyrażony w złotówkach. Możemy za to przekazać tylko część z tego podatku, ale musimy pamiętać, że pozostała część nie trafi do naszej kieszeni. Jeżeli w ramach 1% przekażemy na rzecz organizacji pożytku publicznego tylko część tej kwoty lub w ogóle nie wskażemy organizacji, wówczas pieniądze idą na rzecz Skarbu Państwa.

Trzeba także pamiętać o tym, że na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Wsparcie OPP przez darowiznę

1% to nie jedyna forma, w jakiej podatnik może przekazać pieniądze na rzecz organizacji pożytku publicznego. Może to zrobić także w formie darowizny. Darowizny na cele publicznie i społecznie promowane są m.in. poprzez ulgę podatkową, z której korzysta się w deklaracji rocznej. Jeżeli w trakcie trwania roku podatkowego, podatnik zdecyduje się przekazać darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego, wówczas w deklaracji rocznej może dokonać odliczenia jej od swojego dochodu.

Odliczenia tego dokonuje się w załączniku PIT/O, w którym podać należy takie dane jak:

 • kwota przekazanej darowizny,
 • kwota dokonanego odliczenia,
 • informacje pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Aby móc dokonać takiego odliczenia, podatnik musi posiadać dowód wpłaty darowizny na rachunek bankowy danej organizacji pożytku publicznego. Nie potrzeba dodatkowego oświadczenia obdarowanego, który taką darowiznę otrzymał. Jeżeli darowizna ma formę niepieniężną, wówczas wymagane jest potwierdzenie darowizny w formie dokumentu, z którego wynikać będzie wartość tej darowizny (np. pisemna lub notarialna umowa darowizny). W tej sytuacji należy także posiadać oświadczenie od obdarowanego, że otrzymał darowiznę o określonej wartości.

Warto pamiętać, że w deklaracji podatkowej za 2016 rok odliczyć można tylko te darowizny, które zostały dokonane w 2016 roku. Darowizny dokonane po 1 stycznia 2017 roku będą mogły być rozliczone dopiero za rok, w rozliczeniu za 2017 rok.

Na jakie cele można przeznaczyć darowiznę?

Darowizna, którą podatnik może odliczyć od dochodu, może być przekazana m.in. na takie cele, jak:

 • pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • działalność charytatywna,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Podatnik nie odliczy darowizny, która została przekazana na rzecz:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
Pomagam i wpłacam