Pomagam i wpłacam

Regulamin płatności cyklicznych

REGULAMIN PŁATNOŚCI CYKLICZNYCH NA RZECZ FUNDACJI NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

§1
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Fundacja – Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej nr 114s, lokal nr 1, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000086210; posiadająca NIP: 897-14-01-390, REGON 931533690;

 

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady cyklicznych Darowizn (Stała Pomoc) na rzecz Fundacji przy użyciu Serwisu pośrednictwa finansowego (imoje);

 

 1. Darczyńca – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej;

 

 1. Serwis pośrednictwa finansowego (imoje): imoje.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.;

 

 1. Darowizna – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Darczyńcę na rzecz Fundacji w ramach Stałej Pomocy;

 

 1. Stała Pomoc – Darowizny przekazywane przez Darczyńcę cyklicznie, na przykład co miesiąc, co kwartał lub w innym zadeklarowanym przez Darczyńcę okresie, w wysokości i dniu miesiąca ustalonych przez Darczyńcę.

 

§2
Zasady Stałej Pomocy

 1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Stałej Pomocy przez Darczyńcę na rzecz Fundacji w formie darowizn przekazywanych cyklicznie przez Darczyńcę, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego (imoje).

 

 1. Darczyńca, która zamierza wesprzeć działalność statutową Fundacji lub przeznaczyć Darowiznę na konkretny cel (na przykład na wsparcie wskazanego przez Darczyńcę podopiecznego Fundacji) może wejść na stronę Fundacji (https://naratunek.org/) i w prawym górnym roku „kliknąć” zakładkę „pomagam i wpłacam”.

 

 1. Następnie, po „kliknięciu” zakładki „pomagam i wpłacam”, Darczyńca zostanie przekierowany do podstrony: https://naratunek.org/pomoc/, na której Darczyńca może dokonać wyboru płatności cyklicznej.

 

 1. Po dokonaniu wyboru płatności cyklicznej, Darczyńca zostanie poproszony o uzupełnienie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, e-mail oraz o wskazanie celu Darowizny (opcjonalnie). Darczyńca nie musi wskazywać celu Darowizny, chyba że Darowiznę zamierza przeznaczyć na rzecz konkretnego podopiecznego Fundacji. Fundacja nie przetwarza wyżej wskazanych danych osobowych Darczyńcy, a ich podanie jest niezbędne w celu umożliwienia przejścia do strony internetowej Serwisu pośrednictwa finansowego (imoje).

 

 1. Po uzupełnieniu wskazanych w ust. 5 powyżej danych osobowych oraz celu Darowizny (opcjonalnie), a także zaznaczeniu koniecznych oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz polityką prywatności, Darczyńca powinien „kliknąć” przycisk „wpłacam i pomagam”. Następnie Darczyńca zostanie przekierowany do strony internetowej Serwisu pośrednictwa finansowego (imoje), gdzie ten operator pośrednictwa w płatnościach finansowych poprosi Darczyńcę o uzupełnienie niezbędnych danych w celu uruchomienia Stałej pomocy na rzecz Fundacji, w szczególności o podanie okresu cyklicznej płatności (na przykład raz w miesiącu, raz na kwartał, raz na rok itp.), wysokości kwoty Darowizny, dnia miesiąca, w którym kwota Darowizny będzie pobierana z konta Darczyńcy oraz numeru karty Darczyńcy. Wszystkie wyżej wskazane dane podane przez Darczyńcę są przetwarzane przez Serwis pośrednictwa finansowego (imoje) i nie podlegają przetwarzaniu przez Fundację. Numer kraty Darczyńcy nie podlega ujawnieniu Fundacji przez Serwis pośrednictwa finansowego (imoje). Dane karty Darczyńcy będą przechowywane przez Serwis pośrednictwa finansowego (imoje).

 

 1. Środki przekazane przez Darczyńcę w ramach Stałej Pomocy podlegają przekazaniu przez Serwis pośrednictwa finansowego (imoje) na rachunek bankowy Fundacji.

 

 1. Darczyńca w każdym czasie może zrezygnować ze Stałej Pomocy na rzecz Fundacji, zgłaszając chęć rezygnacji przez indywidualny link otrzymany w korespondencji z Serwisem pośrednictwa finansowego (imoje). Korespondencja z informacją o zbliżającym się obciążeniu i linkiem umożliwiającym rezygnację ze Stałej Pomocy wysyłana jest do Darczyńcy przez Serwis pośrednictwa finansowego (imoje) na trzy dni przed każdym kolejnym obciążeniem.

 

 1. Fundacja gwarantuje, że jej strona internetowa korzysta z zabezpieczenia w postaci szyfrowanego protokołu.

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z przekazywaniem Darowizn na rzecz Fundacji, z wykorzystaniem Serwisu pośrednictwa finansowego (imoje), będą rozpatrywane przez Fundację zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu.

 

§3
Reklamacje

 1. Każdemu Darczyńcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze Stałą Pomocą na rzecz Fundacji, przy wykorzystaniu Serwisu pośrednictwa finansowego (imoje).

 

 1. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji: fundacja@naratunek.org, wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej.

 

 1. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.

 

 1. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Darczyńcy na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie.

 

 1. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego (imoje), rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

 

§4
Zmiany Regulaminu

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

 

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w na stronie Fundacji.

 

 1. Zmiany wchodzą w życie wobec Darczyńców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Fundacji zmienionego Regulaminu.

 

§5
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 26 marca 2021 roku.

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji.

 

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pomaganie jest tak proste!

Masz realny wpływ na życie naszych Podopiecznych!
Przylądek Nadziei wpłaty

50zł

Wpłacam

100zł

Wpłacam

Wpłata od serca

Wpłacam

Wspieraj systematycznie

Wpłacam

Dzięki Tobie możemy działać!

Pomagam i wpłacam