Pomagam i wpłacam

Ulgi podatkowe w 2022. Sposoby na niższe podatki za rok 2021

3 stycznia 2022

Z jakich ulg można jeszcze skorzystać i pod jakimi warunkami? Co mogą pracownicy etatowi, a co osoby prowadzące działalność gospodarczą? Możliwości obniżania podatków od kilku lat nie jest już wiele, ale jednak dla niektórych fiskus pozostawił jeszcze kilka furtek.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

To bardzo popularny sposób obniżenia obciążeń podatkowych szczególnie w rodzinach, gdzie są spore różnice w zarobkach małżonków. Najwięcej zyska para, w której dochody jednego ze współmałżonków objęte są już drugim progiem podatkowym i pojawia się konieczność zapłacenia 32-proc. podatku od kwoty powyżej 85 528 zł.

PRZYKŁAD:

Osoby dobrze zarabiające, których dochód do opodatkowania wyniósł 100 tys. zł, od kwoty 14 472 zł płacą 32-proc. podatek. Jednak jeśli współmałżonek nie pracuje, przy wspólnym rozliczaniu wypada po 50 tys. zł dochodu na osobę, a więc nie dochodzi do przekroczenia progu podatkowego i zarobki opodatkowane są stawką 17 proc. Liczone jest to w ten sposób, że małżeństwo płaci podwójny podatek od połowy wspólnych przychodów.

Podobnie w przypadku, gdy dochód do opodatkowania jednego ze współmałżonków wynosi 100 tys. zł rocznie, a drugiego 50 tys. zł. Łącznie dochody wynoszą 150 tys. zł, co daje 75 tys. na osobę, a więc również nie zachodzi konieczność odprowadzania 32-proc. podatku.

Warto o tym pamiętać wybierając rodzaj opodatkowania w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli wspomniane 100 tys. zł pochodzi właśnie z działalności, a 50 tys. zł z etatu współmałżonka, wtedy nie opłaca się wybierać podatku liniowego (formularz PIT-36L). Korzystniej jest wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych. Różnica polega na tym, że wybierając liniową stawkę 19-proc., pozbawiamy się możliwości wspólnego rozliczenia i dochody osoby na etacie objęte są 17-proc. stawką (plus ewentualnie 32-proc.), a z działalności – 19-proc.

Wyboru formy opodatkowania należy dokonać do 20 stycznia roku, którego będzie dotyczyć. Czyli sposobu opodatkowania dochodów z 2021 roku przedsiębiorcy dokonywali do 20 stycznia 2021 roku, a decyzję, jak będą się rozliczać w 2022 roku – do 20 stycznia 2022 roku. Wyboru dokonuje się „z góry”, a więc wysokość dochodów należy antycypować. Jeśli jest prawdopodobne, że będą na tyle wysokie (i wysokie są również dochody współmałżonka), że nawet wspólne rozliczenie nie przyniesie korzyści, lepiej wybrać podatek liniowy.

Ważna informacja dla nowożeńców: jeśli ślub wzięliście w trakcie 2021 roku, nie możecie się rozliczyć wspólnie. Z tego przywileju skorzystacie dopiero rozliczając dochody z 2022 roku.

Podobnie sytuacja wygląda przy rozwiązaniu wspólnoty majątkowej w trakcie roku podatkowego. Wtedy za cały rok małżonkowie muszą się rozliczyć osobno.

Ulga na dzieci

Każdy rodzic może odliczyć 1 112,04 zł za pierwsze i tyle samo za drugie dziecko, jeśli przez cały rok były one pod opieka podatnika (jeśli nie, to 92,67 zł proporcjonalnie za każdy miesiąc sprawowania opieki). Za trzecie dziecko ulga wynosi 2 000,04 zł rocznie, a za czwarte i kolejne 2 700 zł.

Wyliczenie ulgi ułatwia rozliczenie PIT-37 online. W programie wpisujemy, czy sprawowaliśmy opiekę nad dzieckiem cały rok, czy tylko w poszczególnych miesiącach, liczbę dzieci i program sam wylicza ulgę.

Tu ważne zastrzeżenie dla przedsiębiorców – aby skorzystać z tych preferencji podatkowych, należy wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych (PIT-36). Podatek liniowy (PIT-36L) wyklucza zastosowanie ulgi.

Dla samotnych rodziców

Matka czy ojciec samotnie wychowujący dziecko rozlicza swoje dochody dzieląc je na siebie i potomstwo. Podobnie jak przy wspólnym rozliczaniu z małżonkiem, płacony jest podwójny podatek od połowy wspólnych dochodów. Do tego dochodzi wyżej omówiona ulga za każde dziecko i należności wobec państwa spadają radykalnie. Skorzystać z tego mogą osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (formularz PIT-37 i PIT-36). Wyklucza to podatek liniowy (PIT-36L).

Ulga rehabilitacyjna

Podatnicy, którzy:

 • są chorzy,
 • niepełnosprawni,
 • lub utrzymują takie osoby

mogą odliczać od podatku wszystko, co potrzebne jest im do funkcjonowania w złym stanie zdrowia: koszty leczenia i rehabilitacji, sprzęt medyczny i wyposażenie (razem z naprawą) oraz koszty materiałów szkoleniowych.

Wydatki podlegające odliczeniu dzielą się na trzy grupy:

 • wydatki limitowane – podatnik może odliczyć poniesione wydatki do limitu 2 280 zł rocznie, odliczeniu podlegają osobno wydatki na każdą z czterech kategorii:
  • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
  • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
  • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
 • wydatki nielimitowane – podatnik ma prawo odliczyć całą wartość faktycznie poniesionych kosztów na:
  adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków, przystosowanie pojazdów mechanicznych, zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji, zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, leczniczym lub opiekuńczym, opiekę pielęgniarską w domu, opłacenie tłumacza języka migowego, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem rehabilitacyjnym lub leczniczym
 • wydatki na leki – odliczyć można kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Ulga internetowa

Przed laty niezwykle popularna z dwóch powodów: dostęp do internetu był dość drogi i rachunek za łącze stanowił dość istotny element domowego budżetu; poza tym, skorzystać z niej mógł każdy. Obecnie to niszowa propozycja tylko dla nowych internautów.

To coś w rodzaju zachęty do podłączenia się do globalnej sieci. W niektórych krajach brak dostępu do internetu klasyfikowany jest jako wykluczenie społeczne. W Polsce jeszcze nie. Jednak istnieje taka ulga przez pierwsze dwa lata opłacania rachunków za internet. Można odzyskać maksymalnie 760 zł za wszystkie usługi związane z internetem niezależnie od tego, w jaki sposób i gdzie podatnik z niego korzystał.

Ulga abolicyjna (za pracę za granicą)

Jeśli ktoś w ciągu roku 2021 pracował za granicą, w kraju z którym Polska na podpisaną umowę o odliczeniu proporcjonalnym podatku, może skorzystać z tak zwanej ulgi abolicyjnej. Dotyczy ona osób, które ze uzyskały zagraniczne dochody z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, działalności gospodarczej lub z praw majątkowych, praw autorskich i praw pokrewnych.

Górny limit ulgi określa się według wzoru: podatek według skali * (dochód uzyskany za granicą / łączny dochód w skali roku). Kwotę tak wyliczonej ulgi podatnik musi wpisać do formularza PIT/O, a wysokość dochodów z zagranicy we właściwych polach formularzy PIT-36 oraz PIT/ZG.

WAŻNE: w rozliczeniu PIT za 2021 rok po raz pierwszy obowiązuje limit ulgi abolicyjnej. Kwota odliczenia od podatku dochodowego nie może przekroczyć 1 360 zł. Ułatwieniem w obliczeniu ulgi będzie program do rozliczania PIT, który wykona obliczenia i określi przysługującą ulgę bez potrzeby samodzielnego liczenia.

Ulga termomodernizacyjna

Z nowej ulgi skorzystać mogą właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydowali się na inwestycję termomodernizacyjną. Odliczyć można koszty usług, urządzeń i materiałów na podstawie faktur VAT do wysokości limitu 53000 zł. Warunkiem jest ukończenie takiej inwestycji w ciągu trzech lat, licząc od końca roku, w którym pojawił się pierwszy wydatek. Czyli osoby, które zdecydowały się na termomodernizację swojego domu w roku 2019, powinny zamknąć prace do końca roku 2022.

Z ulgi skorzystać mogą podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-37, PIT-36, PIT-36L i PIT-28, podając jej wysokość w formularzu PIT/O. Jeśli wysokość ulgi przekracza dochody, można przenieść “nadwyżkę” ulgi na kolejny rok.

Ulga na zwalczanie COVID-19

Od 2020 roku do czasu odwołania stanu epidemii od podstawy opodatkowania PIT odliczyć można darowizny przekazane na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem, na rzecz:

 • podmiotów świadczących opiekę zdrowotną
 • Agencji Rezerw Materiałowych
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych
 • domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, domów pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
 • Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Z ulgi skorzystać mogą wszyscy podatnicy PIT, rozliczający się według skali podatkowej oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem jest udokumentowanie wpłaty na konto bankowe obdarowywanej instytucji lub dokument potwierdzający przekazanie i wartość darowizny rzeczowej. W zależności od dnia, w którym przekazana została darowizna, wartość ulgi będzie różna:

 • od 1 stycznia do 31 marca 2021 odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny,
 • od 1 kwietnia do końca roku 2021 odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

***

Pamiętaj , że składając deklarację PIT i odliczając ulgi możesz przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Wystarczy podać jej numer KRS w odpowiednim polu. Możesz też wskazać konkretny cel lub podopiecznego. To nic nie kosztuje, a daje ogromne wsparcie.

Jeśli chcesz wesprzeć dzieci z kliniki onkologicznej Przylądek Nadziei w walce z rakiem, wpisz do PIT nasz numer KRS 00000 86210. Dziękujemy!

Pomagam i wpłacam