Pomagam i wpłacam

1 procent podatku – gdzie znajduje się lista organizacji?

14 lutego 2016

1 procent naszego podatku może zostać przekazany na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego. Co jednak jeśli nie wiemy, której instytucji chcemy podarować tego rodzaju „darowiznę”? Gdzie można znaleźć listę organizacji uprawnionych do skorzystania z 1 procenta podatnika? Jakie warunki musi spełnić dana fundacja lub stowarzyszenie, by dostała się na listę OPP?

W tym roku polski podatnik ponownie będzie mógł przekazać 1% ze swojego podatku wybranej pożytecznej organizacji. Wystarczy, że w odpowiednich rubrykach deklaracji PIT podane zostaną odpowiednie dane (nazwa instytucji, numer KRS oraz podarowana kwota), a na koncie wskazanej OPP znajdą się pieniądze, które zostaną spożytkowane na różnego rodzaju cele statutowe. Gdzie podatnik znajdzie listę organizacji uprawnionych do skorzystania z 1 procenta?

Lista organizacji pożytku publicznego

Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego, które mają prawo skorzystać z pieniędzy pochodzących z tzw. 1 procenta, znaleźć najłatwiej w Internecie. Każdego roku aktualny spis instytucji, mogących przyjąć od podatnika 1%, publikowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku taka lista znajduje się m.in. na oficjalnej witrynie Departamentu Pożytku Publicznego. Podobne bazy znaleźć można również na wielu zewnętrznych serwisach. Pamiętajmy, że w każdym spisie oprócz samej nazwy instytucji, która ma prawo przyjąć od nas 1 procent podatku, powinien znaleźć się numer KRS niezbędny do wpisania w deklaracji podatkowej PIT.

Czym jest organizacja pożytku publicznego?

Organizacja pożytku publicznego to specjalne pozarządowe instytucje, które w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzą działalność pożyteczną społecznie w sferze zadań publicznych. Posiadanie przez daną organizację statusu OPP nadaje jej szereg przywilejów, ale także nakłada na nią kilka istotnych obowiązków.

Co daje status organizacji pożytku publicznego?

Najważniejszym przywilejem fundacji, stowarzyszeń i innych tego instytucji, posiadających status OPP, jest oczywiście prawo do otrzymania od podatników 1 procenta ich podatku dochodowego. To jednak niejedyna korzyść wynikająca ze znalezienia się na liście pożytecznych organizacji. OPP są również zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, a także zwolnione z od wszelkich opłat skarbowych i sądowych. Oprócz tego organizacje pożytku publicznego posiadają specjalne prawo do bezpłatnego informowania własnej działalności w publicznych środkach masowego przekazu – radiu oraz telewizji.

Obowiązki organizacji pożytku publicznego

Wszystkie instytucje zaliczane do grona pożytecznych organizacji zobowiązane są przede wszystkim sporządzać każdego roku specjalne sprawozdania finansowego oraz merytorycznego. Ma to na celu zapewnić darczyńcom wgląd do wszystkich wydatków danej fundacji lub stowarzyszenia, które w większości zostały pokryte z pieniędzy pochodzących chociażby z 1 procenta podatku. Oprócz tego każda OPP musi posiadać nadany specjalny numer KRS.

Które organizacje mogą starać się o status OPP?

Aby dana organizacja mogła zostać zaliczona do grona instytucji pożytku publicznego (i tym samym by mogła otrzymać od podatnika jego 1 procent podatku dochodowego), musi spełnić kilka istotnych warunków. Ogólnie rzecz ujmując, status OPP może zostać przyznany każdej instytucji pozarządowej (na jej wniosek), która nie ugrupowaniem politycznym, stowarzyszeniem należącym do danej partii, związkiem zawodowym, ani żadną organizacją pochodną. Organizacją pożytku publicznego ma prawo zostać nawet spółka kapitałowa, ale tylko i wyłącznie powołana w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi przez co najmniej dwa lata działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego.

1 procent podatku – ile jest obecnie OPP?

W tym roku organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku jest dokładnie 8241. Liczba tego typu instytucji z roku na rok przybywa. Dla porównania ich liczba w roku 2013 wynosiła 7654.

Pomagam i wpłacam