Pomagam i wpłacam

Kto może przekazać 1% na rzecz OPP

2 grudnia 2015

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego to bardzo wygodna forma pomocy. Niemal każdy z nas może przekazać część swoich pieniędzy na pomoc tym, którzy tego potrzebują. Wystarczy przy wypełnianiu rozliczenia rocznego PIT za 2015 rok wypełnić pole związane z przekazaniem 1% podatku.

Nasz 1%, czyli kwotę, jaką wskażemy w zeznaniu rocznym na rzecz organizacji pożytku publicznego, w naszym imieniu przekazuje Urząd Skarbowy. Nie musimy więc osobiście dokonywać przelewów. Wystarczy, że przy wypełnianiu PIT za 2015 rok wpiszemy odpowiedni numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) organizacji, którą chcemy wspomóc.

Podmioty uprawnione, czyli kto może przekazać 1%

Prawo do przekazania 1% na rzecz OPP ma każdy podatnik rozliczający w danym roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu i które nie są z podatku zwolnione. 1% podatku mogą zatem rozliczyć podatnicy, którzy rozliczają się:

  • poprzez skalę podatkową. Chodzi tu o wszystkich podatników, którzy rozliczają się poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem wynoszącym 18% lub 32%. Nie ma tu znaczenia źródło przychodu. Zatem 1% na rzecz OPP będą mogły przekazać zarówno te osoby, które mają przychody z umowy o pracę, jak i z umowy-zlecenie, praw autorskich, ze zbycia akcji czy z tzw. innych źródeł;
  • podatkiem liniowym. Chodzi tu o osoby fizyczne uzyskujące dochody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, które wybrały opodatkowanie tego dochodu jedną stawką w wysokości 19%
  • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu.
    1% na rzecz OPP mogą przekazać także Ci podatnicy, którzy rozliczają przychody ryczałtowe wskazane w Ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, prawa majątkowe, kapitały pieniężne.

Emeryci i renciści także mogą przekazać 1% na rzecz OPP

Osoby pobierające rentę lub emeryturę również mogą wspomóc wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego, przekazując jej w swoim zeznaniu rocznym 1% podatku. Warunkiem jest jednak to, aby taka osoba sama rozliczyła swój PIT. Rozliczenie podatku rocznego za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niestety nie daje możliwości przekazania 1% na rzecz OPP.
Warto tu zaznaczyć, że samodzielnie rozliczający się emeryci i renciści mogą nie tylko przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, ale mają również prawo do skorzystania z szeregu ulg i odliczeń, takich jak np. ulga internetowa czy rehabilitacyjna.

Przekazanie 1% a rozliczenie przez pracodawcę

Osoby, które zdecydują się, aby ich zeznanie roczne rozliczył pracodawca, a będą chciały przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, mogą mieć problem. Niektóre organy uważają, że taka osoba dodatkowo powinna sama złożyć zeznanie roczne, w którym przekaże 1% na rzecz wybranej OPP. Z kolei inne organy uważają, że nie jest konieczne, by podatnik składał własną deklarację podatkową i że wniosek o przekazanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego powinien być przekazany płatnikowi (czyli naszemu pracodawcy). Aby uniknąć nieporozumień i niepotrzebnego stresu, jeżeli chcemy przekazać 1% na rzecz OPP, warto samemu dokonać rozliczenia rocznego.

Chcesz przekazać 1%? Złóż PIT w terminie

Bardzo ważne przy przekazywaniu 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego jest to, aby złożyć zeznanie roczne w terminie. 1% można bowiem przekazać tylko w sytuacji, gdy deklarację PIT złożymy w czasie określonym przez ustawodawcę. Warto pamiętać, że 1% możemy także przekazać w korekcie zeznania rocznego wskazując w niej numer KRS wybranej przez nas organizacji (pod warunkiem jednak, że pierwotny PIT był złożony w terminie). Taka korekta musi być jednak złożona w terminie nie dłuższym niż miesiąc od terminu ostatecznego na złożenie deklaracji za dany rok. Jeżeli więc zapomnieliśmy przekazać swój 1% na rzecz wybranej organizacji, może ona zostać wskazana dopiero w terminowo złożonej korekcie zeznania.

Jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji rocznej PIT to w tym roku podatkowym straci możliwość przekazania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Warto więc złożyć nawet pustą deklarację PIT, ale w terminie, a później dokonać jej korekty – taka opcja nie tylko uchroni podatnika przed konsekwencjami związanymi z niezłożeniem zeznania rocznego PIT na czas, ale również umożliwi w korekcie PIT wskazanie OPP, której będziemy chcieli przekazać nasz 1%.
Generalnie podatnik nie może podzielić swojego 1% na rzecz kilku organizacji pożytku publicznego. Taka opcja pojawia się jednak w sytuacji, gdy podatnik wypełnia różne deklaracje, ponieważ ma różne źródła przychodów. Wówczas w każdym z wypełnianych przez siebie druków może wpisać tą samą lub różne organizacje pożytku publicznego, którym chce pomóc.

Kwota 1% podatku

Podatnik składający zeznanie roczne i chcący wspomóc jedną z organizacji OPP, może w tej formie przekazać nie więcej niż 1% podatku wskazanego w zeznaniu podatkowym. Oznacza to, że na rzecz OPP może on przekazać cały 1% podatku lub np. jego część (nie może to być jednak kwota większa niż 1%). Jeżeli przekazujemy część tej kwoty, wówczas w rubryce z kwotą przekazywanego 1% wpisujemy kwotę mniejszą niż nasz 1% (wyrażoną w złotych). Pamiętajmy również, że podatek wynikający z naszej deklaracji musimy zapłacić w terminie, czyli nie później niż dwa miesiące od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
Wykaz organizacji OPP, którym możemy przekazać nasz 1% corocznie publikowany jest i aktualizowany na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi bowiem w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego.

Pomagam i wpłacam