Pomagam i wpłacam

Podatek do 26. roku życia. Czym jest zerowy PIT dla młodych?

9 stycznia 2023

Zerowy PIT to ulga podatkowa dla młodych pracowników, czyli dla osób do 26. roku życia. Weszła ona w życie na początku sierpnia 2019 r., a to oznacza, że 2020 r. był pierwszym pełnym rokiem podatkowym, w którym obowiązywał przepis. Nie wystarczy jednak mieć mniej niż 26 lat, żeby móc skorzystać z ulgi. Z tego tekstu dowiesz się, na czym dokładnie ona polega i jak najlepiej z niej skorzystać.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów ulga dotyczy blisko 2 mln młodych osób. Wprowadzenie jej miało na celu podniesienie ich zarobków „na rękę” (bez konieczności odprowadzenia podatku w kieszeni młodego pracownika zostaje więcej pieniędzy), polepszenie sytuacji na rynku pracy oraz zachęcenie do podjęcia w kraju legalnego zatrudnienia w różnych formach (zamiast decydowania się na wyjazdy zarobkowe).

W 2019 r. limit zwolnienia wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego (dlatego, że zwolnienie obowiązywało przez 5 miesięcy, tj. od sierpnia do grudnia). Od 2020 r. do dziś jest to już pełen wymiar czyli 85 528 zł. Jeśli więc przychody młodego pracownika w roku podatkowym nie przekroczyły tego poziomu, nie zapłaci on podatku. Limit sumy przychodów obowiązuje niezależnie od liczby zawartych umów oraz bez względu na liczbę płatników (czyli firm zatrudniających pracownika). Jeżeli w danym roku podatkowym zarobisz więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Których umów dotyczy zwolnienie z podatku do 26. roku życia

Młodzi podatnicy mogą zarabiać w wielu miejscach na podstawie różnego rodzaju umów. Mają prawo łączyć wiele różnych źródeł przychodu i nie wpływa to w żaden sposób na ograniczenie prawa do ulgi.

Ulga dla młodych obejmuje przychody:

•  z tzw. stosunku służbowego (dotyczy to osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w administracji rządowej, samorządowej oraz innych w urzędach państwowych),

•  ze stosunku pracy (czyli w przypadku zatrudnieniu na etat),

•  z pracy nakładczej (jest to praca pośrednia pomiędzy stosunkiem pracy a umową o dzieło, wynagrodzenie w tym przypadku jest uzależnione od zadań, które faktycznie wykona zatrudniony),

•  ze spółdzielczego stosunku pracy (na mocy spółdzielczej umowy o pracę członek spółdzielni zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz spółdzielni, a spółdzielnia do zatrudniania go i wynagrodzenia),

•  z umów zleceń (w tego rodzaju zobowiązaniach przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonej czynności dla dającego zlecenie na warunkach określonych w umowie).

Nowe możliwości zastosowania ulgi podatkowej dla młodych

Od początku 2021 r. katalog przychodów objętych zwolnieniem został rozszerzony o:

•  przychody osiągnięte z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,

•  przychody z tytułu odbywania stażu uczniowskiego.

Ustawodawca wprowadza zmiany z początkiem 2021 r., a to oznacza, że młodzi podatnicy (stażyści i praktykanci) skorzystają z tej preferencji podatkowej już od 2021 roku. Nowe rozwiązanie mają zastosowanie do przychodów osiąganych od 1 stycznia 2021 r. Wspomnianej ulgi nie można zastosować do przychodów uzyskiwanych przez młodego pracownika z żadnych innych źródeł. Oznacza to, że zwolnienie nie dotyczy np. wypłaty zasiłku chorobowego.

Sprawdź, czy masz prawo do tzw. PIT-u zerowego. Ważna data urodzin

Czy osoba, która w połowie roku podatkowego ma 26. urodziny, może skorzystać z ulgi? Zgodnie z przepisami o zastosowaniu zwolnienia od podatku decyduje wiek podatnika w momencie uzyskania przychodu, a nie wiek w momencie zawarcia umowy, czy też w czasie wykonywania pracy. Wiek ten ma być ustalony z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie wyłącznie miesiąca czy roku.

PRZYKŁAD: Pracownik ukończył 26 lat 20 sierpnia 2022 roku. W tym roku jego przychody nie przekroczyły limitu, czyli kwoty 85 528 zł. 31 sierpnia pracownik otrzymał wynagrodzenie za kończący się miesiąc. Ponieważ otrzymał je w momencie, kiedy miał już ukończone 26 lat, pracodawca nie mógł zastosować ulgi, w związku z czym od wynagrodzenia powinien był obliczyć podatek dochodowy i pobrać odpowiednią zaliczkę.

Podatnik, którego dotyczy zwolnienie z podatku, ma możliwość złożenia swojemu pracodawcy wniosku o niestosowanie ulgi. Jeśli złoży taki wniosek, pracodawca będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy.
Taką ewentualność powinny rozważyć osoby, które zarabiają u więcej niż jednego pracodawcy. Jeżeli każdy z pracodawców będzie stosował zwolnienie z podatku, podatnik może w efekcie musieć dopłacić do rozliczenia w podatku rocznym.

UWAGA: Podstawą rozliczenia zwolnienia dla osób młodych jest PIT-11 przygotowany przez płatników podatku. Pamiętaj też, że ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia cię z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).

Pomóż dzieciom chorym na raka!

Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową

Przekaż 1,5% podatku – KRS 0000086210

Przejdź do Twój e-PIT