Pomagam i wpłacam

Z jakich PIT-ów można przekazać 1%?

11 stycznia 2016

Podatnik wypełniając deklarację PIT za 2016 rok może zdecydować się na przekazanie 1% swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Musi tylko, we właściwej dla siebie deklaracji, wpisać odpowiednie do tego celu dane.

Do przekazania 1% na rzecz OPP mają prawo wszyscy podatnicy, którzy w danym roku podatkowym rozliczają przychody podlegające opodatkowaniu, a które nie są z podatku zwolnione. 1% podatku mogą więc przekazać podmioty, które rozliczają się:

  • poprzez skalę podatkową, czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% lub 32% (nie ma tu znaczenia źródło dochodu: umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, zbycie akcji, dochody z tzw. innych źródeł), PIT-37;
  • podatkiem liniowym, PIT-36L;
  • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych, PIT-28;
  • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe, PIT-38, PIT-39.

1% przekazać mogą także podatnicy, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku oraz emeryci i renciści (pod warunkiem, że zrezygnują z opcji rozliczenia ich przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i sami wypełnią oraz złożą PIT).

Jakie dane OPP trzeba podać w PIT?

Aby przekazać 1% podatku w deklaracji rocznej na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, należy podać numer wpisu do KRS tej organizacji oraz wysokość kwoty na jej rzecz, czyli równowartość 1% wysokości naszego podatku.

W jednej deklaracji możemy wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać nasz 1% podatku. Co ważne, w ramach 1% nie możemy przekazać więcej niż kwota wynosząca 1% naszego podatku. Możemy przekazać część tej kwoty lub całość, ale nie więcej. Jeżeli chcemy dodatkowo wesprzeć wybraną organizacje, zawsze można to zrobić poprzez darowiznę w formie przelewu na dowolną kwotę.

Jak obliczyć 1% podatku?

Jeżeli chcemy przekazać 1%, wówczas kwotę dla organizacji pożytku publicznego obliczamy następująco: kwotę podatku należnego mnożymy przez 0,01 albo dzielimy przez 100. Obliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Czy składając PIT można wesprzeć kilka organizacji jednocześnie?

Owszem – jeżeli podatnik składa kilka zeznań podatkowych, to w każdym z nich może wskazać OPP i może być to inna organizacja. Dodatkowo przy przekazywaniu 1% podatku wybranej organizacji, możemy wskazać szczegółowy cel, na jaki ta organizacja ma przekazać nasze pieniądze. Nie ma jednak obowiązku wypełniania tych rubryk.

Jak pieniądze z 1% podatku trafiają do wskazanej organizacji?

Przekazanie 1% podatku to bardzo prosta i wygodna forma wspierania organizacji pożytku publicznego. Nie trzeba wypełniać dodatkowych papierów, ani osobiście odwiedzać danej organizacji. Wystarczy wpisać w deklarację roczną PIT numer KRS wybranej przez nas organizacji oraz odpowiednią kwotę, a urząd skarbowy przeleje za nas pieniądze na konto organizacji.

Aby pieniądze z 1% trafiły na konto organizacji, musimy:

  • złożyć deklarację roczną w urzędzie skarbowym w ustawowym terminie (zeznanie podatkowe za 2016 rok należy złożyć do 2 maja 2017 roku),
  • zapłacić podatek, jeżeli mamy niedopłatę,
  • wybrać organizację pożytku publicznego,
  • wypełnić odpowiednie rubryki w zeznaniu podatkowym lub w jego korekcie (należy w niej podać numer KRS wybranej organizacji oraz przekazywaną kwotę).

Wypełnienie odpowiednich rubryk związanych z przekazaniem 1%, czyli wpisanie numeru KRS wybranej OPP i kwoty jest równoznaczne z wydaniem zgody na podarowanie naszych pieniędzy tej organizacji i ze złożeniem wniosku o „przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”.

Nie należy także zapominać o tym, aby prawidłowo wypełnić całe zeznanie podatkowe, podpisać je i złożyć w urzędzie skarbowym osobiście, listowie lub przez internet.

Pomagam i wpłacam