Pomagam i wpłacam

1% w rozliczeniu PIT-37

28 grudnia 2015

Początek nowego roku to sygnał, że już niedługo przyjdzie czas na rozliczenie deklaracji podatkowej za ubiegły rok. Dokonać tego będą musiały wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały przychody podlegające opodatkowaniu.

Tak, jak zostało wspominane, deklarację PIT składają tylko osoby, które w danym roku podatkowym miały przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli dana osoba w danym roku podatkowym nie otrzymała ani złotówki przychodu – wówczas deklaracji podatkowej nie składa.

Kto rozlicza PIT-37?

Deklaracja ta jest dla podatników, którzy deklarują wynagrodzenie i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. Chodzi o sytuacje, w których podatnik sam nie musi rozliczać zaliczek na podatek. Mowa o takich przypadkach, gdy wynagrodzenie otrzymujemy z tytułu np.:

 • umowy o pracę,
 • umowy-zlecenie,
 • umowy o dzieło,
 • pełnionych funkcji,
 • konkursu, itd.

PIT-37 jest zatem typową deklaracją składaną przez pracowników, zleceniobiorców i innych, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik (zakład pracy, zleceniodawca itp.). Taką deklarację podatnik wypełnia zazwyczaj na podstawie druku PIT-11, który otrzymuje od swojego pracodawcy lub zleceniodawcy do końca lutego. Przy wypełnianiu PIT-37 podatnik wpisuje dane z PIT-11 oraz przysługujące mu ulgi oraz odliczenia oraz, jeżeli chce przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, wypełnia poświęcone temu pola.

PIT-37 składa się w następujących przypadkach, gdy podatnicy:

 1. Uzyskali przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika i podlegają one opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, czyli z takich tytułów jak:
  • wynagrodzenie za pracę,
  • emerytura i renta,
  • świadczenia przedemerytalne,
  • zasiłki pieniężne,
  • stypendia,
  • umowy-zlecenia, kontrakty menadżerskie,
  • przychody z prawa autorskich i praw majątkowych,
  • świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • należności z umowy aktywizacyjnej.
 2. Nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej.
 3. Nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci.
 4. Nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Do kiedy i jak należy złożyć PIT-37?

PIT-37 za 2016 rok należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego do 2 maja 2017 roku do godziny 23.59. Generalnie zeznania roczne należy składać najpóźniej do końca kwietnia, jednak w 2017 roku 30 kwietnia przypada w piątek. Termin składania deklaracji rocznej PIT przypada więc na pierwszy dzień roboczy wypadający po tym terminie. Podatnicy, którzy deklaracji nie złożą w terminie powinni liczyć się z konsekwencjami takiego działania i karą za opóźnienie.

Jeżeli z jakiś przyczyn wiemy, że nie uda nam się rozliczyć deklaracji PIT-37 w terminie, lepiej złożyć nawet pustą deklarację podatkową, a później w ramach korekty złożyć właściwy PIT, niż w ogóle nie rozliczyć się w terminie. W ten sposób unikniemy kar przewidzianych za niewywiązanie się z obowiązku podatkowego.

Rozliczony PIT-37 możemy dostarczyć do urzędu skarbowego:
– osobiście złożyć go w odpowiednim okienku w urzędzie skarbowym,
– wysłać przez internet i odebrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Złożenie deklaracji przez internet nie wymaga posiadania e-podpisu. Weryfikacja podatnika odbywa się za pomocą następujących danych dotyczących podatnika:

– NIP lub PESEL
– imię i nazwisko
– data urodzenia
– przychód z deklaracji podatkowej sprzed dwóch lat.

PIT-37 a przekazanie 1%

Składając deklarację PIT-37 możemy przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wystarczy w odpowiednie rubryki związane z przekazaniem 1% wskazać organizację, na rzecz której chcemy przekazać nasze pieniądze. W deklaracje rocznej PIT-37 wpisujemy numer KRS takiej organizacji.

Jeżeli chcemy przekazać nasze pieniądze na rzecz konkretnej osoby lub określony cel, wówczas oprócz wpisania numeru KRS wypełniamy także pole z celem szczegółowym. Jeżeli np. chcemy przekazać pieniądze na leczenie osoby X, która jest pod opieką fundacji Y, to w deklaracji podatkowej PIT-37 wpisujemy zarówno KRS fundacji Y, jak i imię i nazwisko osoby X w celach szczegółowych. Celem może być więc ratowanie życia konkretnej osoby, pomoc danej placówce, czy też wsparcie danego pionu działalności statutowej. Twoje pieniądze mogą pomóc na różne sposoby.

Co ważne, przekazując swój 1% podatnik fizycznie nie traci ani złotówki. Przekazując 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazuje pieniądze, które i tak poszłyby na rzecz Skarbu Państwa. Warto więc poświęcić chwilę i wskazać w PIT-37 organizację, która tych pieniędzy potrzebuje i będzie wiedziała, komu dzięki nim pomóc.

Jeżeli nie wiemy, jakiej organizacji pomóc lub w jaki sposób przekazać pieniądze, aby nie trafić na nierzetelną organizację, warto sprawdzić organizację na liście prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Możemy również skorzystać z wyszukiwarki OPP prowadzonej przez Ministerstwo Finansów (http://opp.e-deklaracje.gov.pl/index.php?page=OPP/wyszukiwarka_opp_main&witryna=_).

Pomagam i wpłacam