Pomagam i wpłacam

Ulgi od dochodu w deklaracji PIT za 2016 rok

4 stycznia 2017

Wydajesz pieniądze na rehabilitację albo drogie leki? Albo może honorowo oddajesz krew? A może oszczędzasz na emeryturę w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego? Sprawdź w jaki sposób możesz skorzystać z ulg w swoim rozliczeniu podatkowym za ubiegły rok.

Przedstawiamy katalog ulg i odliczeń od dochodu w deklaracji PIT za 2016 r.:

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Środki na emeryturę można zbierać w ramach indywidualnego konta emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). W tym ostatnim przypadku podatnik ma prawo odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty składek, wpłacanych już w roku ich uiszczenia. W rozliczeniach podatku za rok 2016 r. odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.Warto pamiętać, że odliczenie za IKZE przysługuje nie tylko osobom rozliczającym się z podatku na zasadach ogólnych. Z tej ulgi mogą więc skorzystać także przedsiębiorcy.

JAKI PIT: PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L

JAKIE DOKUMENTY: dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek

 

SKŁADKI ZUS

Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia od dochodu składek ZUS. Składkami ZUS są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika.

U pracownika w PIT – 11 wymienione są składki które pobrał za niego płatnik – pracodawca, a które uznawane są za finansowane z jego wynagrodzenia brutto (czyli które pomniejszają kwotę brutto powodując, że dostaje mniej wynagrodzenia do ręki). U przedsiębiorcy odliczenie dotyczy wszystkich opłacanych przez niego za siebie lub współpracujących z nim składek.

JAKI PIT: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28

WYMAGANE DOKUMENTY: RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek

 

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Dotyczy podatników, którzy najpierw uzyskali opodatkowane świadczenie, a potem musieli je zwrócić – bez prawa do zwrotu pobranego mu wcześniej podatku dochodowego. Bez tej ulgi podatnicy byliby stratni o kwotę pobranego lub zapłaconego wcześniej podatku.

JAKI PIT: PIT-36, PIT-37, PIT-28,

WYMAGANE DOKUMENTY: Dowód zwrotu świadczeń

 

Ulga na leki

Ulga na leki jest z zakupem lekarstw. Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.

JAKI PIT: PIT-36, PIT-37, PIT-28,

WYMAGANE DOKUMENTY: potwierdzenie wydatku (faktura) i zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków

 

Ulga rehabilitacyjna

Dotyczy ona odliczania od dochodu kwoty wydanej na cele rehabilitacyjne poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają w tym roku osoby niepełnosprawne.

JAKI PIT: PIT-36, PIT-37, PIT-28,

WYMAGANE DOKUMENTY: potwierdzenie poniesionego wydatku (faktura) i orzeczenie o niepełnosprawności

 

Ulga na samochód

Ulga dotyczy sytuacji, w której od dochodu są odliczane koszty używania samochodu osobowego i przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Dotyczy to jedynie sytuacji, w której samochód stanowi własność bądź współwłasność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę z taką grupą niepełnosprawności albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia. Wysokość rozliczanych wydatków nie może przekroczyć kwoty 2.280 zł.

JAKI PIT: PIT-36, PIT-37, PIT-28,

WYMAGANE DOKUMENTY: akt własności lub współwłasności samochodu, skierowanie na zabiegi i orzeczenie o I lub II stopniu niepełnosprawności

 

Darowizny kościelne

Od dochodu można też odliczyć kwoty darowizn przekazywane na Kościół. Odliczenie od dochodu dotyczy wyłącznie darowizn na cele kultu religijnego i na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego (lub innych kościołów uprawnionych na podstawie umów).

JAKI PIT: PIT-36, PIT-37, PIT-28,

WYMAGANE DOKUMENTY: dokument (kto wpłacił, jaką kwotę, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia)

 

Darowizny na cele pożytku publicznego

Podatnik ma prawo odliczyć kwotę darowizn przekazywanych na cele pożytku publicznego. Darowizny, które można odliczyć od podatku można przekazać na określony cel charytatywny lub na rzecz odpowiedniego podmiotu.

JAKI PIT: PIT-36, PIT-37, PIT-28,

WYMAGANE DOKUMENTY: dokument (kto wpłacił, jaką kwotę, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia)

 

Ulga dla honorowych krwiodawców

Honorowi krwiodawcy mają prawo odliczyć wartości tej krwi od dochodu, wykazywanego w zeznaniu podatkowym. Wysokość ulgi oblicza się mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, tj. przez 130 zł.

JAKI PIT: PIT-36, PIT-37, PIT-28,

WYMAGANE DOKUMENTY: potwierdzenie ze stacji krwiodawstwa

 

Ulga na Internet

Ulga dotyczy tylko podatników, którzy korzystają z odliczenia przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. Jeżeli podatnik korzystał po raz pierwszy z odliczenia w zeznaniu za rok 2015 (składanym w 2016 r.), z odliczenia ostatni raz skorzystać może w zeznaniu za rok 2016 (składanym w 2017 r.). W latach kolejnych ulga nie będzie mu przysługiwała.

JAKI PIT: PIT-36, PIT-37, PIT-28,

WYMAGANE DOKUMENTY: dowody wpłaty potwierdzające kto, komu i ile zapłacił za korzystanie z usług internetowych

 

Ulga na nowe technologie

Zapewnia zwrot do 50% wydatków poniesionych na zaawansowane rozwiązania technologiczne (w tym wiedzę, prawa autorskie itp.). Do nowych technologii zalicza się wyniki badań i prac rozwojowych, dzięki którym staje się możliwe tworzenie nowych usług i towarów.

JAKI PIT: PIT-36, PIT-37,

 

 

Pomagam i wpłacam