Pomagam i wpłacam

Szczegółowa instrukcja, jak wypełnić PIT 37

6 stycznia 2017

Czas na złożenie naszych deklaracji podatkowych mija nieubłaganie. Jak ją wypełnić? Jak rozliczyć podatek i przekazać 1% potrzebującym? Prowadzimy krok po kroku.

Deklaracja PIT 37 jest najpopularniejszą deklaracją podatkową składaną w typowych przypadkach, kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych. Jednym z najprostszych i najszybszych sposobów na jej wypełnienie jest skorzystanie z darmowego programu. Przygotowaliśmy jednak krótki przewodnik dla tych, którzy samodzielnie wolną się zmierzyć z wypełnianiem deklaracji podatkowej PIT 37.

Aby rozpocząć wypełnianie formularza PIT-37, należy zgromadzić formularze PIT-11 ze wszystkich źródeł, z których uzyskaliśmy dochody w ubiegłym roku. Pracodawcy, zleceniodawcy itd. mieli obowiązek wysłać nam potrzebne formularze do końca lutego.

Najpierw trzeba przygotować niezbędne dane (wszystkie PIT-11 od pracodawców oraz kwotę dochodów z poprzedniego roku, jeśli chcemy wysłać deklarację przez internet).

Na samej górze formularza wpisujemy swój numer PESEL. W polu nr 5 wpisujemy rok, za który rozliczamy podatek, a w polu 6 wybieramy sposób opodatkowania. Trzeba wybrać, czy rozliczamy się: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Warto zauważyć, że dla małżeństw rozliczających się wspólnie są przewidziane dwa kwadraty. Pierwszy dotyczy większości z nas, a drugi przewidziany jest do wyjątkowych wypadków, kiedy rozliczenia można dokonać mimo śmierci małżonka.

Pola 7 i 8 przeznaczone są dla rezydentów podatkowymi poza granicami Polski.

Po takim wstępie przechodzimy do zasadniczych części formularza.

Część A

MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

Należy podać nazwę właściwego urzędu skarbowego i cel składania formularza (złożenie zeznania albo korekty)

 

Część B

DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA

W tej części należy podać dane identyfikacyjne podatników składających zeznanie, tj. nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia oraz aktualny adres zamieszkania.

 

Część C

DOCHODY/STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW

W tej części należy wykazać kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty, a także kwoty zaliczek pobranych przez płatników. Teraz jest czas na przepisanie danych z druków PIT-11, które otrzymaliśmy od pracodawców. Wszystkie dane z części E formularza PIT-11 „Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki” wpisujemy do odpowiednich rubryczek w PIT37. W zależności od rodzaju uzyskanych przez nas dochodów musimy zakwalifikować nasze dochody do odpowiednich wierszy:

Wiersz 1 – dochody z pracy:

Wiersz 2 – dochody z emerytur i rent:

Wiersz 3 – dochody z umów o dzieło i zlecenie

Wiersz 4 – dochody z tytułu praw autorskich

Wiersz 5 – inne dochody – np. stypendia, dochody ze spółdzielni rolniczych, zasiłki pieniężne z ubezpieczeń społecznych niewypłacanych przez zakład pracy

Część C.2. należy wypełnić wyłącznie, gdy małżonkowie rozliczają się razem.

 

Część D

ODLICZENIA OD DOCHODU

W pozycjach 105-110 wpisujemy kwoty odliczeń od dochodu. Tu należy wpisać poniesione wydatki, które uprawniają nas do odliczeń od dochodu, na przykład:

 1. wydatki na internet
 2. wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego;
 3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
 4. darowizny
 5. ulga mieszkaniowa
 6. ulga odsetkowa

Pozycje 100, 102, 104, 106 wypełniamy tylko wtedy, gdy rozliczamy się razem z małżonkiem.

 

Część E

OBLICZENIE PODATKU (poz. 112)

Podstawą obliczenia podatku dla podatników rozliczających swoje dochody:

 1. indywidualnie – jest kwota z poz. 111 (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
 2. łącznie z małżonkiem (dotyczy osób, które w poz. 6 zaznaczyły kwadrat nr 2 albo 3) – jest połowa kwoty z poz. 111 (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
 3. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci – jest połowa kwoty z poz. 111 (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

Podstawę obliczenia podatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

OBLICZONY PODATEK – Należy obliczyć podatek od podstawy z rubryki 112. W 2016 roku obowiązuje następująca skala podatkowa:

 • jeżeli podstawa opodatkowania wynosi poniżej 85 528 zł: 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
 • jeżeli podstawa opodatkowania wynosi ponad 85 528 zł: 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Tak obliczony podatek podatnicy:

 1. indywidualni – wpisują w poz. 113 zeznania,
 2. rozliczający się z małżonkiem – mnożą przez dwa, a następnie wpisują w poz. 113 zeznania,
 3. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci – mnożą przez dwa, a następnie wpisują w poz. 113 zeznania.

Uwaga! Jeżeli kwota podatku obliczonego w powyższy sposób jest liczbą ujemną, w poz. 113 należy wpisać „0”.

 

CZĘŚĆ F

ODLICZENIA DO PODATKU

W tej części wypełniamy odliczenia od podatku, w tym m.in. ulgę z tytułu wychowywania dziecka, ulgę abolicyjną, dla osób uzyskujących dochody poza granicą RP czy ulgę na szkolenie uczniów.

 

CZĘŚĆ G

OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

W tej części formularza ostatecznie obliczamy zobowiązanie podatkowe.

 

CZĘŚĆ H

DODATKOWY ZWROT Z TYTUŁU ULGI NA DZIECI

Tutaj rozliczymy pozostałą część ulgi na dziecko, jeżeli nasze odliczenie jest wyższe od podatku.

 

Część I

INFORMACJA O DOCHODACH (PRZYCHODACH) WYKAZYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 45 UST. 3c USTAWY

Pozycję 136 wypełniają podatnicy, którzy uzyskali przychody od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych

 

Część J

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1% należnego podatku. Innymi słowy – wskazanie OPP, któremu chcemy przekazać część swojego podatku sprawia, że pieniądze te nie trafiają do budżetu państwa, ale na konto wybranej organizacji. Warto dodać, że w zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy oddać swój 1%. Należy tylko wpisać w konkretnej rubryce numer KRS oraz kwotę, jaką przekazujemy danej fundacji. Żeby pomóc dzieciom chorym na raka wystarczy wpisać KRS 86 210.

 

Część K

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

W pozycji 139 podatnicy mogą wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1% należnego podatku, przekazywanej na rzecz OPP za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego. Będzie to dla danej fundacji informacja, na jaki cel powinna spożytkować pieniądze od podatnika.

W rubryce 141 podatnicy mogą podać adres do korespondencji, swój numer telefonu, numer faxu, adres e-mail (podanie tych informacji nie jest obowiązkowe), który zostanie przekazany organizacji pożytku publicznego.

 

Część L

INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

Jeżeli korzystamy z ulg lub odliczeń to wykazujemy tutaj wcześniej wypełnione załączniki PIT/O, PIT/D, PIT-2K.

 

Część M

OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/MAŁŻONKA/PEŁNOMOCNIKA

Ta część przeznaczona jest do podpisania zeznania oraz złożenia stosownych oświadczeń.

W przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu:

 • nr 1, 3 albo 4, zeznanie podpisuje jedynie podatnik, składając swój podpis w poz. 149,
 • nr 2, zeznanie podpisuje zarówno podatnik (poz. 149), jak i jego małżonek (poz. 150) albo tylko jeden z małżonków, jeżeli współmałżonek upoważnił go do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów.

 

Pobierz program do PIT
Wypełnij PIT on-line

 

Pomagam i wpłacam