Pomagam i wpłacam

Ulga na dziecko – zobacz, jak ją rozliczyć

19 marca 2018

Nie od dziś wiadomo, że wychowanie dzieci kosztuje majątek. To dlatego nasz system podatkowy wychodzi na przeciw rodzicom i proponuje im ulgę prorodzinną, która stwarza możliwości odliczenia od podatku poważnych kwot. Sprawia jednak często wiele kłopotów. Dlatego podpowiadamy, jak dobrze ją rozliczyć, żeby do rodzinnego budżetu wróciło jak najwięcej pieniędzy.

Najlepszą i najpewniejszą wykładnię zasad, wedle których można rozliczać ulgę prorodzinną, dyktuje Krajowa Informacja Podatkowa. Idąc jej wskazaniami, należy najpierw wyjaśnić, komu ona przysługuje.

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej

Podatników uprawnionych najpierw trzeba podzielić na dwie kategorie. W pierwszej są ci, którzy wychowują małoletnich. Prawo do ulgi mają więc ci, którzy wykonywali władze rodzicielską w stosunku do takich dzieci, pełnili funkcje opiekuna prawnego (jeśli dziecko z nimi zamieszkiwało) bądź też sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie umowy ze starostą bądź orzeczenia sądu.

Ci, którzy utrzymują pełnoletnie dzieci mogą odliczać od podatku ulgę prorodzinną, bez względu na wiek, pod warunkiem, że otrzymywały ona zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Ulgą objęte są też dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, jeśli uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, szkolnictwie wyższym (nie chodzi tu jedynie o polską legislację – osoby te mogą uczyć się za granicą, ale w placówkach objętych tym prawem). Ulga prorodzinna należy się też rodzicom pełnoletnich dzieci do 25, roku życia, jeśli płacą na nie alimenty albo sprawują funkcję rodziny zastępczej. Jest jednak jeden wyjątek od tej reguły. Jeśli dzieci te uzyskały w rozliczanym roku dochód przekraczający kwotę 3.089 złotych, ulga już nie przysługuje.

Prawo do ulgi zależne jest też od dochodów rodziców.  Z ulgi może skorzystać podatnik, który osiągnął dochody opodatkowane według skali podatkowej. Dochody rodziców wychowujących jedno dziecko nie mogą przekroczyć kwoty 112.000 zł – w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka). Rodzic samotnie wychowujący dziecko po przekroczeniu tej sumy także traci prawo do ulgi prorodzinnej. Gdy podatnik nie jest w związku małżeńskim traci prawo do ulgi, gdy jego dochód przekroczy sumę 56 tysięcy złotych. Ograniczenia kwotowe nie mają znaczenia w przypadku wychowujących dwoje lub więcej dzieci.

Jakie kwoty odliczamy

Odliczenie przysługuje nam za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym spełnialiśmy te wszystkie wymagania. Ustawa reguluje należne kwoty bardzo dokładnie. I tak:

  1. Na jedno dziecko przysługuje nam suma 92,67 złotych miesięcznie.
  2. Przy dwójce dzieci jest to suma 92,67 złotych na każde dziecko,
  3. Na trzecie dziecko jest to już suma 166,67 złotych.
  4. Czwarte i każde kolejne dziecko pozwala nam odliczyć 225 złotych miesięcznie.

A oto konkretne kwoty rozliczeń:

  • Jedno dziecko – 1112,04
  • Dwójka dzieci – 2224,08
  • Trójka dzieci – 4224,12
  • Czwórka dzieci – 6924,12

Kwota te dotyczą łącznie obojga rodziców. Sumy te mogą oni między sobą podzielić na części zależne od ich uznania. Jeśli z jakichś powodów nie mogą się w tej sprawie porozumieć, każdemu z nich przysługuje połowa tych pieniędzy.

W którą rubrykę formularza wpisać te sumy?

Jeśli składamy w urzędzie skarbowym PIT-37 wyliczoną kwotę wpisujemy w pozycję 120 lub 121 formularza. Jeśli natomiast korzystamy z PIT-36 interesują nas pozycje 194 i 195. Wypełniamy też rubryki 41 i 42 informacji PIT/O. Tam też uzupełniamy część E, podając numery PESEL dzieci, a gdy ich nie mają to imiona, nazwiska oraz daty urodzenia. Gdy małżonkowie rozliczają się razem, składają tylko jeden PIT/O.

Jeśli ulga przysługuje obojgu rodzicom, ale rozliczają się on oddzielnie, każde z nich w części E PIT/O zaznacza pozycję numer pięć („cały rok”). W pozycji numer 41 wpisuje się kwotę, którą odlicza się od podatku. Jeśli tylko jeden rodzic rozlicza tę sumę, drugi nie dołącza do swojego zeznania PIT/O.

Jeśli zabraknie nam podatku do odliczenia pełnej należnej nam kwoty ulgi prorodzinnej, możemy otrzymać różnicę między kwotą odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu. Jest to zwrot ulgi. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie może on przekroczyć sumy kwot, które są z nas ściągane na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W jakich szkołach może uczyć się dziecko:

–  szkoły ponadgimnazjalne,

–  kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,

– uczelnie publiczne i niepubliczne,

– wyższa szkoła oficerska.

W jakich miesiącach przysługuje ulga, w przypadku:

–  ucznia kontynuującego naukę w szkole – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego;

– maturzysty, który nie kontynuuje nauki – ulga przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi;

– maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego;

– studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student został zakwalifikowany na studia magisterskie;

– studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki – ulga przysługuje do miesiąca października włącznie;

– studenta podejmującego bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich studia podyplomowe, doktoranckie – ulga przysługuje do tego miesiąca włącznie, kiedy kończy 25 lat.

Pomagam i wpłacam