Pomagam i wpłacam

Poradnik podatnika - 1,5% podatku

Każdy z nas ma przywilej przekazania 1,5% odprowadzanego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Warto z tego korzystać, ponieważ jest to bardzo łatwe i zupełnie niekłopotliwe, a może przynieść potrzebującym wiele dobra. Przed podjęciem decyzji o oddaniu 1,5 procenta podatku, warto zapoznać się z ważnymi informacjami na ten temat.

 

Czym jest 1,5%?

Każdego roku miliony Polaków składają deklaracje podatkowe PIT i tym samym oddają do budżetu państwa odprowadzany podatek. Od pewnego czasu istnieje możliwość, by kwotę przekazywanego podatku pomniejszyć o 1,5 procent podatku, a uzyskany ułamek przekazać na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Podatnik zyskuje przywilej zadecydowania, na co zostaną przeznaczone przekazywane pieniądze z 1,5% podatku. W miejsce budżetu państwa, gdzie trafiają środki z naszych podatków, 1,5% otrzymują fundacje i inne Organizacje Pożytku Publicznego oraz znajdujący się pod ich opieką potrzebujący.

Procedura przekazania 1,5% podatku jest niezwykle prosta, nie zajmuje wiele czasu i nie obciąża podatnika żadnym kosztem. Wystarczy w odpowiedniej rubryce uzupełnianego formularza PIT wprowadzić nazwę i numer KRS organizacji, której chce się przekazać swój 1,5% i gotowe. Pieniądze zasilą konto wybranej fundacji, a nie Skarb Państwa. Przekazaniem środków z 1,5% zajmuje się naczelnik Urzędu Skarbowego, zatem dla podatnika nie oznacza to żadnych dodatkowych komplikacji.

1,5 procent podatku – sprawdź, komu możesz okazać swoje wsparcie

Każdy podatnik może zdecydować osobiście, komu zostaną przekazane środki z jego 1,5%. Na ten wariant wsparcia ze strony podatników mogą liczyć jedynie te organizacje, którym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej został przyznany status Organizacji Pożytku Publicznego. Każda z takich organizacji ma własny numer KRS, który należy wpisać w odpowiedniej rubryce formularza PIT. Organizacje Pożytku Publicznego podlegają wyjątkowo surowym restrykcjom. Każdego roku są zobowiązane do przekazywania Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej dokładnego sprawozdania ze swej działalności.

W momencie, jeżeli nie spełniają nakładanych wymagań, grozi im utrata statusu OPP i możliwości pozyskiwania środków z 1,5 procenta. Dlatego zanim przekaże się swój ułamek podatku wybranej organizacji lub fundacji, warto sprawdzić, czy nadal może ona go zbierać. Co roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uaktualnia i upublicznia wykaz Organizacji Pożytku Publicznego, którym można okazać swoje wsparcie poprzez przekazanie 1,5% podatku. Listę rzeczonych organizacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa.

W jaki sposób przekazać 1,5 procent podatku?

Przekazanie 1,5% podatku wiąże się z bardzo szybką i prostą procedurą, która nie nastręcza podatnikom żadnych problemów. Wystarczy w odpowiedniej rubryce składanej deklaracji podatkowej wprowadzić numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której chce się okazać swoje wsparcie, a w miejscu wnioskowanej kwoty podać kwotę będącą 1,5% podatku zaokrągloną w dół do pełnych dziesiątek. Kwota może być niższa niż 1,5%, ale nie może go przekraczać. Przekazaniem środków na konto wskazanej fundacji zajmuje się naczelnik Urzędu Skarbowego.

Warto pamiętać o tym, że z tytułu przekazania 1,5% podatku podatnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Nie płacą ani złotówki z własnej kieszeni, bo środki, które decydują się przekazać na pomoc potrzebującym i tak trafiłyby do Skarbu Państwa. W jednej deklaracji podatkowej można przekazać 1,5% jednej, wybranej organizacji, ale jeśli rozlicza się dodatkowe PIT-y, np. za posiadane papiery wartościowe, można na każdym formularzu wesprzeć inną organizację.

Czy można przekazać środki na konkretny cel?

Warto pamiętać, że podatnicy mają możliwość dokonania wyboru organizacji, której przekazują swój 1,5% oraz wskazania przeznaczenia tych środków. Tym sposobem mogą wspierać konkretnego podopiecznego danej fundacji Wystarczy że w odpowiedniej rubryce uzupełnią pole oznaczone adnotacją „Informacje dodatkowe”. Są to rubryki:

 • poz. 132-134 w PIT-28,
 • poz. 308 – 310 w PIT-36,
 • poz. 108 – 110 w PIT-36L,
 • poz. 127 – 129 w PIT-37,
 • oraz poz. 61 – 63 w PIT-38.

Zamieszczona w tym polu informacja jest wskazówką dla Organizacji Pożytku Publicznego, jak powinna wykorzystać przekazane pieniądze. W deklaracji znajduje się także pole, za pomocą którego można przekazać fundacji swoje dane osobowe oraz informacje o kwocie okazanego wsparcia. Jeżeli chce się to uczynić, należy w PIT 37 zaznaczyć pole 127, w rubryce oznaczonej numerem 128 można z kolei przekazać swój numer telefonu.

Jak wyliczyć kwotę 1,5% podatku?

Wyliczenie kwoty 1,5% podatku, jaką należy podać w rubryce formularza, jest bardzo proste. Jest to jedna setna podatku, jaki jesteśmy zobowiązani odprowadzić do Skarbu Państwa. Uzyskana kwota nie może przekroczyć 1,5%, dlatego zawsze należy ją zaokrąglać w dół do pełnych dziesiątek. Dla przykładu:

 • jeżeli 1,5% podatku wynosi 46,27, to w rubrykę wpisuje się kwotę 46,20 i właśnie ta suma zasila konto wskazanej przez podatnika organizacji.

Przekazaniem tych środków zajmuje się Urząd Skarbowy, więc dla podatnika nie oznacza to dodatkowych obowiązków. Musi tylko w terminie złożyć swój formularz PIT i zaznaczyć w nim informacje wskazujące, że chce przekazać 1,5% wybranej organizacji.

Co z firmami na ryczałcie?

1,5% podatku dla potrzebujących mogą oddawać także podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Aby przekazać ułamek swego podatku, muszą oni w wyznaczonym czasie złożyć deklarację PIT-28.

Ulga na darowiznę a 1,5% – czy to się wyklucza?

Podatnicy, którzy w jednej deklaracji PIT chcą rozliczyć ulgę na darowiznę oraz przekazać 1,5% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego, mogą to uczynić bez najmniejszych problemów, ponieważ te dwie opcje się nie wykluczają. Ulga na darowiznę zmniejsza przychód roczny, więc w efekcie zmniejsza także podatek. Przekazanie 1,5% podatku nie zmniejsza podatku, a jedynie zmienia to, że jego część trafia do potrzebujących zamiast do Skarbu Państwa. W ten sposób podatnik osobiście decyduje, na co przeznacza się część jego podatków.

Kto może przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP?

Z możliwości przekazania 1 procenta podatku dla potrzebujących może skorzystać bardzo wielu podatników, ponieważ opcja ta jest dostępna dla osób pozyskujących dochody z tytułu umowy o pracę, umów zlecenie i o dzieło, praw autorskich czy sprzedaży akcji i papierów wartościowych. Z przywileju decydowania, na co przeznaczy się ułamek podatku mogą korzystać też opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkiem liniowym od działalności gospodarczej. 1,5% można przekazywać także, rozliczając kapitały pieniężne, prawa majątkowe oraz przychody pozyskane ze sprzedaży nieruchomości.

Czym jest OPP?

Mianem Organizacji Pożytku Publicznego mogą określać się tylko fundacje i organizacje, którym przyznano ten status z ramienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Status OPP przynosi liczne przywileje, ale równocześnie nakłada na oznaczone nim jednostki wymagania i restrykcje, którym muszą one podołać, by go nie utracić. Podobne obostrzenia czynią Organizacje Pożytku Publicznego swoistą elitą wśród organizacji pozarządowych. OPP działają na rzecz społeczności, niosąc pomoc i szerząc działalność społecznie użyteczną.

Do obowiązków organizacji chcących zachować status OPP zalicza się:

 • działanie na rzecz szerokiego grona odbiorców lub węższej grupy, wykazującej trudną sytuację życiową – na przykład dzieci zmagających się z chorobą nowotworową.
 • przekazywanie nadwyżek przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego
 • powołanie kolegialnego organu kontroli lub nadzoru
 • posiadanie statusu zabezpieczającego mienie organizacji
 • wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego
 • przygotowanie i przedkładanie rocznego sprawozdania z działalności organizacji dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wykaz organizacji posiadających status OPP jest aktualizowany każdego roku. Można znaleźć go na stronie internetowej Ministerstwa.

Pomaganie jest tak proste!

Masz realny wpływ na życie naszych Podopiecznych!
Przylądek Nadziei wpłaty

50zł

Wpłacam

100zł

Wpłacam

Wpłata od serca

Wpłacam

Wspieraj systematycznie

Wpłacam

Dzięki Tobie możemy działać!

Przekaż 1,5% podatku