Poradnik podatnika - 1 procent procent podatku

Każdy z nas ma przywilej przekazania 1% odprowadzanego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Warto z tego korzystać, ponieważ jest to bardzo łatwe i zupełnie niekłopotliwe, a może przynieść potrzebującym wiele dobra. Przed podjęciem decyzji o oddaniu 1 procenta podatku, warto zapoznać się z ważnymi informacjami na ten temat.

 

Czym jest 1%?

Każdego roku miliony Polaków składają deklaracje podatkowe PIT i tym samym oddają do budżetu państwa odprowadzany podatek. Od pewnego czasu istnieje możliwość, by kwotę przekazywanego podatku pomniejszyć o 1 procent podatku, a uzyskany ułamek przekazać na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Podatnik zyskuje przywilej zadecydowania, na co zostaną przeznaczone przekazywane pieniądze z 1% podatku. W miejsce budżetu państwa, gdzie trafiają środki z naszych podatków, 1% otrzymują fundacje i inne Organizacje Pożytku Publicznego oraz znajdujący się pod ich opieką potrzebujący.

Procedura przekazania 1% podatku jest niezwykle prosta, nie zajmuje wiele czasu i nie obciąża podatnika żadnym kosztem. Wystarczy w odpowiedniej rubryce uzupełnianego formularza PIT wprowadzić nazwę i numer KRS organizacji, której chce się przekazać swój 1% i gotowe. Pieniądze zasilą konto wybranej fundacji, a nie Skarb Państwa. Przekazaniem środków z 1% zajmuje się naczelnik Urzędu Skarbowego, zatem dla podatnika nie oznacza to żadnych dodatkowych komplikacji.

1 procent podatku – sprawdź, komu możesz okazać swoje wsparcie

Każdy podatnik może zdecydować osobiście, komu zostaną przekazane środki z jego 1%. Na ten wariant wsparcia ze strony podatników mogą liczyć jedynie te organizacje, którym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej został przyznany status Organizacji Pożytku Publicznego. Każda z takich organizacji ma własny numer KRS, który należy wpisać w odpowiedniej rubryce formularza PIT. Organizacje Pożytku Publicznego podlegają wyjątkowo surowym restrykcjom. Każdego roku są zobowiązane do przekazywania Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej dokładnego sprawozdania ze swej działalności.

W momencie, jeżeli nie spełniają nakładanych wymagań, grozi im utrata statusu OPP i możliwości pozyskiwania środków z 1 procenta. Dlatego zanim przekaże się swój ułamek podatku wybranej organizacji lub fundacji, warto sprawdzić, czy nadal może ona go zbierać. Co roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uaktualnia i upublicznia wykaz Organizacji Pożytku Publicznego, którym można okazać swoje wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku. Listę rzeczonych organizacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa.

W jaki sposób przekazać 1 procent podatku?

Przekazanie 1% podatku wiąże się z bardzo szybką i prostą procedurą, która nie nastręcza podatnikom żadnych problemów. Wystarczy w odpowiedniej rubryce składanej deklaracji podatkowej wprowadzić numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której chce się okazać swoje wsparcie, a w miejscu wnioskowanej kwoty podać kwotę będącą 1% podatku zaokrągloną w dół do pełnych dziesiątek. Kwota może być niższa niż 1%, ale nie może go przekraczać. Przekazaniem środków na konto wskazanej fundacji zajmuje się naczelnik Urzędu Skarbowego.

Warto pamiętać o tym, że z tytułu przekazania 1% podatku podatnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Nie płacą ani złotówki z własnej kieszeni, bo środki, które decydują się przekazać na pomoc potrzebującym i tak trafiłyby do Skarbu Państwa. W jednej deklaracji podatkowej można przekazać 1% jednej, wybranej organizacji, ale jeśli rozlicza się dodatkowe PIT-y, np. za posiadane papiery wartościowe, można na każdym formularzu wesprzeć inną organizację.

Czy można przekazać środki na konkretny cel?

Warto pamiętać, że podatnicy mają możliwość dokonania wyboru organizacji, której przekazują swój 1% oraz wskazania przeznaczenia tych środków. Tym sposobem mogą wspierać konkretnego podopiecznego danej fundacji Wystarczy że w odpowiedniej rubryce uzupełnią pole oznaczone adnotacją „Informacje dodatkowe”. Są to rubryki:

 • poz. 132-134 w PIT-28,
 • poz. 308 – 310 w PIT-36,
 • poz. 108 – 110 w PIT-36L,
 • poz. 127 – 129 w PIT-37,
 • oraz poz. 61 – 63 w PIT-38.

Zamieszczona w tym polu informacja jest wskazówką dla Organizacji Pożytku Publicznego, jak powinna wykorzystać przekazane pieniądze. W deklaracji znajduje się także pole, za pomocą którego można przekazać fundacji swoje dane osobowe oraz informacje o kwocie okazanego wsparcia. Jeżeli chce się to uczynić, należy w PIT 37 zaznaczyć pole 127, w rubryce oznaczonej numerem 128 można z kolei przekazać swój numer telefonu.

Jak wyliczyć kwotę 1% podatku?

Wyliczenie kwoty 1% podatku, jaką należy podać w rubryce formularza, jest bardzo proste. Jest to jedna setna podatku, jaki jesteśmy zobowiązani odprowadzić do Skarbu Państwa. Uzyskana kwota nie może przekroczyć 1%, dlatego zawsze należy ją zaokrąglać w dół do pełnych dziesiątek. Dla przykładu:

 • jeżeli 1% podatku wynosi 46,27, to w rubrykę wpisuje się kwotę 46,20 i właśnie ta suma zasila konto wskazanej przez podatnika organizacji.

Przekazaniem tych środków zajmuje się Urząd Skarbowy, więc dla podatnika nie oznacza to dodatkowych obowiązków. Musi tylko w terminie złożyć swój formularz PIT i zaznaczyć w nim informacje wskazujące, że chce przekazać 1% wybranej organizacji.

Co z firmami na ryczałcie?

1% podatku dla potrzebujących mogą oddawać także podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Aby przekazać ułamek swego podatku, muszą oni w wyznaczonym czasie złożyć deklarację PIT-28.

Ulga na darowiznę a 1% – czy to się wyklucza?

Podatnicy, którzy w jednej deklaracji PIT chcą rozliczyć ulgę na darowiznę oraz przekazać 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego, mogą to uczynić bez najmniejszych problemów, ponieważ te dwie opcje się nie wykluczają. Ulga na darowiznę zmniejsza przychód roczny, więc w efekcie zmniejsza także podatek. Przekazanie 1% podatku nie zmniejsza podatku, a jedynie zmienia to, że jego część trafia do potrzebujących zamiast do Skarbu Państwa. W ten sposób podatnik osobiście decyduje, na co przeznacza się część jego podatków.

Kto może przekazać 1% podatku na rzecz OPP?

Z możliwości przekazania 1 procenta podatku dla potrzebujących może skorzystać bardzo wielu podatników, ponieważ opcja ta jest dostępna dla osób pozyskujących dochody z tytułu umowy o pracę, umów zlecenie i o dzieło, praw autorskich czy sprzedaży akcji i papierów wartościowych. Z przywileju decydowania, na co przeznaczy się ułamek podatku mogą korzystać też opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkiem liniowym od działalności gospodarczej. 1% można przekazywać także, rozliczając kapitały pieniężne, prawa majątkowe oraz przychody pozyskane ze sprzedaży nieruchomości.

Czym jest OPP?

Mianem Organizacji Pożytku Publicznego mogą określać się tylko fundacje i organizacje, którym przyznano ten status z ramienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Status OPP przynosi liczne przywileje, ale równocześnie nakłada na oznaczone nim jednostki wymagania i restrykcje, którym muszą one podołać, by go nie utracić. Podobne obostrzenia czynią Organizacje Pożytku Publicznego swoistą elitą wśród organizacji pozarządowych. OPP działają na rzecz społeczności, niosąc pomoc i szerząc działalność społecznie użyteczną.

Do obowiązków organizacji chcących zachować status OPP zalicza się:

 • działanie na rzecz szerokiego grona odbiorców lub węższej grupy, wykazującej trudną sytuację życiową – na przykład dzieci zmagających się z chorobą nowotworową.
 • przekazywanie nadwyżek przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego
 • powołanie kolegialnego organu kontroli lub nadzoru
 • posiadanie statusu zabezpieczającego mienie organizacji
 • wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego
 • przygotowanie i przedkładanie rocznego sprawozdania z działalności organizacji dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wykaz organizacji posiadających status OPP jest aktualizowany każdego roku. Można znaleźć go na stronie internetowej Ministerstwa.