Pomagam i wpłacam

1,5% a darowizna – można łączyć czy się wykluczają?

29 grudnia 2023

1,5% a darowizna – można łączyć czy się wykluczają?

Nie ma zbyt wiele możliwości pomagania, które wiążą się z korzyściami podatkowymi. Jeśli chcemy wesprzeć jakąś organizację i zapłacić niższy podatek, możemy przekazać darowiznę. Efekt jest taki, jakbyśmy nie płacili podatku od zarobionych pieniędzy, które przekazujemy na dobry cel. Co ważne, można darowiznę przekazać tej samej instytucji, której przekazujemy 1,5 proc. podatku.

1,5% – dawniej 1% – nie daje nam korzyści podatkowych. Niezależnie, czy wesprzemy jakąś organizację pożytku publicznego (OPP) czy nie, to podatek zapłacimy tej samej wysokości.

Różnica polega na tym, że nie wymieniając w zeznaniu podatkowym PIT za 2023 rok organizacji pożytku publicznego, całość naszego podatku trafia do budżetu państwa.

            1,5 procent – proste pomaganie

Po wpisaniu KRS wybranej OPP w rozliczeniu rocznym, 98,5 proc. podatku trafia do państwa, a 1,5 proc. do wybranej przez nas organizacji. Przekazując 1,5 proc. sami decydujemy, do kogo konkretnie trafi odsetek naszych podatków i jest to dla nas neutralne finansowo.

Dlatego pomaganie w ramach 1,5 procent jest proste – nie wymaga wyrzeczeń. Robimy dobro nie odbierając sobie niczego. Inaczej jest z darowizną. Co prawda niesie za sobą korzyść podatkową, jednak zanim z niej skorzystamy, to ofiarujemy realne, wypracowane przez nas pieniądze. Są one zwolnione z podatku, ale dajemy je komuś, kto ich potrzebuje bardziej niż my.

Darowizna a odliczenie w PIT 2023

Nie każdego możemy obdarzyć darowizną, aby móc rozliczyć ją w PIT 2023. Uogólniając zasady, nie możemy obdarować osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, które działają dla zysku, czyli zwykłych firm, np. spółek prawa handlowego.

Generalna zasada brzmi: obdarowuj tych, których chcesz, pod warunkiem, że oni czynią coś dobrego. Mówiąc językiem prawniczym, można przekazać darowiznę podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego. Odliczyć możemy kwotę stanowiącą do 6 proc. naszych dochodów.

            Dla kogo darowizna, aby ją rozliczyć w PIT 2023?

Pieniądze możemy przekazać:

  • organizacjom pożytku publicznego;
  • kościołom i związkom wyznaniowym, jeśli prowadzą działalność pożytku publicznego;
  • kościołom i związkom wyznaniowym na cele kultu religijnego;
  • spółdzielniom socjalnym;
  • stowarzyszeniom samorządu terytorialnego;
  • spółkom akcyjnym i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubom sportowym, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

            Jak wysoką może być darowizna?

Podmiot, którego obdarowujemy, nie musi mieć statusu OPP. Ale może. Zatem jeśli chcemy wesprzeć dzieci walczące z nowotworami, to Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” możemy przekazać zarówno 1,5 proc., jak i dowolną darowiznę. Na darowiznę pieniężną nie potrzebujmy umowy. Wystarczy dowód wpłaty. Inaczej sytuacja wygląda z darami rzeczowymi, ale my pozostajemy przy darowiznach pieniężnych.

Jeśli chcemy się zmieścić w limicie podatkowym, wartość darowizny nie może przekraczać 6 proc. naszych przychodów. Ściślej rzecz ujmując, może być wyższa, ale w PIT rozliczamy kwotę do wysokości 6 proc.

Jeśli zatem wsparliśmy kogoś w 2023 roku, w PIT za 2023 r. możemy to odliczyć. Wpłaty dokonywane od stycznia 2024 roku będziemy mogli ująć w 2025 roku w PIT za 2024 rok.

            Darowizna w PIT 2023 – jaki formularz?

Darowiznę odliczamy od dochodu wypełniając załącznik PIT/O. Należy w nim podać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane obdarowanego, jego nazwę i adres.

Nie musimy w żaden sposób dowodzić, że beneficjent wykorzystał nasze pieniądze na cele statutowe. On musi mieć to udokumentowane.

W przeciwieństwie do 1,5%, nie ma zamkniętej listy instytucji, które realizują cele pozwalające na odpisanie darowizny od podatku. W przypadku wątpliwości, skontaktujmy się z tym, komu chcemy pomóc, aby upewnić się, czy możemy skorzystać z odpisu. Organizacje, które pomagają dzięki hojności darczyńców, doskonale wiedzą, kto i na jakich zasadach może im pomagać i udzielą informacji.

            Darowizna w PIT 2023 a Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dla formalności cytujemy przepisy, które określają, kto może przyjąć od nas wsparcie, które my możemy odpisać od dochodu. Lista potencjalnych beneficjantów jest szeroka.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozdział 6., art. 26.:

Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot:

9) darowizn przekazanych na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników,

d) kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy,

e) określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551)

– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu;(…)

Pomóż dzieciom chorym na raka!

Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową

Przekaż 1,5% podatku – KRS 0000086210

Przejdź do Twój e-PIT